ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 11 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปาริชาติ ศรีสนาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กรรมการ และ อ.ผจงจิต เหมพนม จากสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

แชร์ข่าวนี้