ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 11 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปาริชาติ ศรีสนาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กรรมการ และ อ.ผจงจิต เหมพนม จากสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

แชร์ข่าวนี้

ปิดโหมดสีเทา