หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

science_bru2017    

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน