หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

การศึกษา
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ลิงก์งานวิจัย
Google Scholar
https://scholar.google.co.th/citations?user=JqMhjSgAAAAJ&hl=en

อาจารย์รุ่งเรือง งาหอม อาจารย์รุ่งเรือง งาหอม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การศึกษา
ปริญญาโท
2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม