ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ       

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับ โรงเรียนลำปลายมาศ จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนลำปลายมาศโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน ที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่  18-19 มีนาคม 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 22 คน มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติการด้านคณิตศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

แชร์ข่าวนี้