ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นจำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 80 คน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู , การเตรียมสารละลายจากของแข็งและของเหลว ,ปฏิกริยาเคมี ด้านชีววิทยา เรื่อง การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช , การย้อมสี แบคทีเรียอย่างง่าย ด้านฟิสิกส์ เรื่อง นาวาล่องลอย ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม : >>

แชร์ข่าวนี้