ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคาราวานวิทยาศาสตร์

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 เพื่อปรึกษาหาเกี่ยวกับการจัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.

แชร์ข่าวนี้