ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับทราบผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2564

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับฟังและลงชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2564 
ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

แชร์ข่าวนี้