ข่าวประชาสัมพันธ์

rdi_science

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่” ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร ๒๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการอบรม โดยขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมายัง  คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

แชร์ข่าวนี้