โครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

         โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จะเข้ารับการสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-17.30  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาที่เข้ารับการทดสอบมีดังนี้

1.สาขาวิชาเคมี

2.สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4.สาขาวิชาชีววิทยา

5.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แขนงวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)