ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องแจ้งให้นักวิจัยเข้าปรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561 (วช.61)

เรื่องแจ้งให้นักวิจัยเข้าปรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561 (วช.61) 

เรื่อง  แจ้งให้นักวิจัยเข้าปรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561 (วช.61)
เรียน นักวิจัยในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน
          เนื่องด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ให้คณะวิทยาศาสตร์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักวิจัยทราบข้อมูลเพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยตามงบประมาณและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ทั้งนี้ให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ ฯ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น กลับมายังสถาบันวิจัย ภายในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เพื่อประกาศทุนและทำสัญญาในลำดับต่อไป ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แชร์ข่าวนี้