ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนร่วมเข้าสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และ ฟิสิกส์

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนร่วมเข้าสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เคมี  ชีววิทยา  และ ฟิสิกส์

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้กำหนดจัดการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์ และชีววิทยา  สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันเสาร์ ที่ ๔ และอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดเป็นประจำทุกปี  โดยปีนี้จะจัดระหว่าง    วันที่ ๑๖ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


แชร์ข่าวนี้