ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์

โครงการติดตามประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การะพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การบูรณาการเพื่อนการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการตนเอง ในระยะการรายงานความก้าวหน้าของโครงการยุทธศาสตร์ ว่าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อคณะกรรมการติดตามจะได้ดำเนินการประเมินผ่านแบบ บว.-03 ต่อไป

แชร์ข่าวนี้