ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดดาว เดือน Missladysci คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รางวัลชนะเลิศการแสดงยอดเยี่ยม..สาขานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
-รางวัลขวัญใจช่างภาพ
ดาว สาขาเทคโลโลยีสารสนเทศ นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐสวัสดิ์
เดือนสาขาชีววิทยา
นายปรัชญา จันทร์ดอน

Miss สาขานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ
นายอนุพงค์ เงางาม

—–
รางวัลขวัญใจการประกวด
ดาว สาขาชีววิทยา
น.ส.ศุภนิดา ศูนย์ตรง
เดือน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายพีระพล ซึ้งพุทธชาติ
Miss สาขาคณิตศาสตร์
นายเกียรติศักดิ์ เกษทองมา

——
รางวัลขวัญใจคณะวิทยาศาสตร์
ดาว สาขาสถิติประยุกต์
น.ส.บุษกร เจียมรัมย์
เดือน สาขาชีวะ
นายปรัชญา จันทร์ดอน
Miss สาขาชีวะ
นายณัฐกานต์ กิรัมย์

—–
รางวัล best popular vote
ดาว สาขาสาธารณสุขศาสตร์
น.ส.สุวรรณี มีสังเกต
เดือน สาขาชีววิทยา
นายปรัชญา จันทร์ดอน
Miss สาขาสาธารณสุขศาสตร์
นายอิทธิพล ฉ่ำโสฬส

—–
รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยม
ดาว สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
น.ส.พรรวษา รักยา
เดือน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายพิชัยภูษิต เสนาวิเศษ
Miss สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นายณัฐวุฒิ โคมารัมย์

—-
ชนะเลิศ Miss lady science
สาขาชีววิทยา
นายณัฐกานต์ กิรัมย์


—-
ชนะเลิศ ดาว
สาขาเทคโลโลยีสารสนเทศ
นางสาวจุฑามาศ ประเสริฐสวัสดิ์

แชร์ข่าวนี้