โครงสร้างการบริหารงาน

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

Org Chart Faculty of Sciences

Org Chart Faculty of Sciences

คณะวิทยาศาสตร์บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้กำหนดนโยบายของคณะด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  เป็นผู้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและวางแผน  ด้านงานประกันคุณภาพ  ด้านงานพัฒนานักศึกษา และ มีเลขานุการคณะรับผิดชอบด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
อาจารย์นพพล เชาวนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์สมพร กระออมแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จำรัสธนสาร
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำคัญ ฮ่อบรรทัด หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ ดร.สุภาพร ปาโมกข์ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์วรุตม์ คุณสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ณัฐพล แสนคำ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

อาจารย์สืบศักดิ์ ก้อนคำดี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
อาจารย์รุ่งเรือง งาหอม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์หทัย กิตติ์ธนารุจน์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
อาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาสารธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสารสนเทศ