โครงสร้างการบริหารงาน

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้กำหนดนโยบายของคณะด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  เป็นผู้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและวางแผน  ด้านงานประกันคุณภาพ  ด้านงานพัฒนานักศึกษา และ มีเลขานุการคณะรับผิดชอบด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี
อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อาจารย์นพพล เชาวนกุล รองคณบดีพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
อาจารย์ ดร.สุขสรรค์ ชูบุญ หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
อาจารย์สมพร กระออมแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ภัทรพงศ์   ขำขม หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์  ทวดอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์ ดร.สันธยา บุญรุ่ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์ณัฐพล แสนคำ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   จันคนา หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
อาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์
หัวหน้าสาขาวิชาสารธารณสุขชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์  ยาทองไชย หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์หทัย   กิตติ์ธนารุจน์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา  สุนทรารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.สุภาพร   ปาโมกข์ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์สืบศักดิ์   ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริชเพชร นนทโคตร

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำคัญ    ฮ่อบรรทัด หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์วรุตม์ คุณสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร