ข่าวประชาสัมพันธ์

พีธีเปิดโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

พีธีเปิดโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

                ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ  อาทิท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ผู้อำนวยการกองต่างๆ ใน อบต. เมืองฝาง และ อบต. สะแกโพรง ผู้อำนวยการโรงพยยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้างานส่วน/ฝ่ายงานต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมลงนาม MOU ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และผู้ใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 60 คน

แชร์ข่าวนี้