ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไป ตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการ ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการ และ ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ เลขานุการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แชร์ข่าวนี้