Author - thanonth.wk

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.2 ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวาระการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาและร่วมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน ชั้น ม.2,ม.4 และ ม.5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ เป๊ะปัง”

*หากมีปัญหาสามารถสอบถามผ่านเพจ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมแนะแนวออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เป๊ะปัง”

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรในรูปแบบการไลฟ์สตรีมผ่านทางเพจและช่อง Youtube ของคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เป๊ะปัง” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จุดแข็ง จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพของแต่ละหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ โดยจะส่งให้กับ E-mail ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเรื่อง

โดยมีกำหนดการออกอากาศในช่วงเวลา 20.00 – 21.00 น. ของทุกวัน รับชมได้ที่นี่

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/science.bru

โทร. 085-104-7767

อีเมล: Sciencebru@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม  

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงหวิทยา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสิงหวิทยาคม ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม   

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านนางรอง และ โรงเรียนนางรองพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนางรอง และ โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม   

งานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House 2022)

กิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่  9-12 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าจัดขึ้น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจากอธิการบดี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา กล่าวต้อนรับนักเรียน ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง