Author - thanonth.wk

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไป ตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการ ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการ และ ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ เลขานุการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ประกาศผลการประกวดกิจกรรม และ ดาวน์โหลดเกียรติบัตรเนื่องในงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการแข่งขันเกม SUDOKU สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการประกวดและแข่งขันทักษะการสร้าง Infographic ประเภททีม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค”

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ในวันที่ 18-20 สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม ขอเชิญชมภาพการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และบรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ อ่านคำถวายราชสดุดีในพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข้อมูลผลการสมัคร กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2021

Line กลุ่มการแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • งานแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี, 19 สิงหาคม · 08:00 น. ถึง 17:00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล หรือโทร: ‪(US) +1 857-309-5134‬ PIN: ‪813 759 981‬#

Line กลุ่มการแข่งขัน SUDOKU
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • ให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน SUDOKU และครูที่รับผิดชอบหรือผู้ปกครองเข้าไลน์กลุ่มตาม QR Code ด้านบน เพื่อดูรายละเอียดกติกาการแข่งขัน
 • การแข่งขันจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้ควบคุม

 

ลิ้งค์ Google Meet การแข่งขัน infographic วันที่ 19 ส.ค. 64 เวลา 09.00 – 16.00 น. https://meet.google.com/tfy-mnjm-bgz

Line กลุ่มการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงค์วิดีโอคอล https://meet.google.com/vna-pgtq-xkj
  หรือโทร: ‪(US) +1 234-805-1079 PIN: ‪228 326 383#

Line กลุ่มการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงค์วิดีโอคอล https://meet.google.com/vna-pgtq-xkj
  หรือโทร: ‪(US) +1 234-805-1079 PIN: ‪228 326 383#

Line กลุ่มการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงค์วิดีโอคอล https://meet.google.com/vna-pgtq-xkj
  หรือโทร: ‪(US) +1 234-805-1079 PIN: ‪228 326 383#

Line กลุ่มค่ายคณิตศาสตร์
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • อบรมออนไลน์ โดยใช้ Google Meet ดังนั้นครูสามารถจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนได้
 • ให้นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันและครูที่รับผิดชอบเข้าไลน์กลุ่ม ดังนี้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.สมภพ  กาญจนะ (08-9529-6797)
 • สามารถรับชมการ  Live ได้ที่ เพจสาขาคณิตศาสตร์

 

 • เนื่องจากเป็นการจัดค่ายแบบออนไลน์ ทางทีมงานได้เตรียมชุดสารเคมีและอุปกรณ์ให้โรงเรียนละ 1 ชุด นักเรียนหรือครูที่ปรึกษาจะต้องมารับอุปกรณ์สำหรับการอบรมด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 • อบรมออนไลน์ ร่วมกันด้วยใช้ Google Meets ดังนั้น ครูสามารถจัดนักเรียนอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.สุพัทรา แตงทับทิม (08-6252-1786)
 • เข้าร่วม Google meet ได้ที่ https://meet.google.com/tza-mexi-ehj
 • สามารถรับชมการ Live ได้ที่ เพจสาขาเคมี

 

 • ค่ายเป็นการจัดแบบออนไลน์ ทางสาขาวิชาได้จัดเตรียมชุดที่จะทำการทดลองไว้ให้โรงเรียนละ 2 ชุด
 • โดยให้นักเรียนหรือครูที่ปรึกษามารับอุปกรณ์ในการทดลอง ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (อาคาร 12 ชั้น 4)
 • การจัดค่ายเป็นการจัดแบบออนไลน์คุณครูสามารถให้นักเรียนที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยได้
 • โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง 099-6496995ลิ้ง Google Meet สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม https://meet.google.com/xvm-niyw-otp
 • สามารถรับชมการ  Live ได้ที่ เพจสาชาชีววิทยา

 

Line กลุ่มค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

 

 • เนื่องจากเป็นการจัดค่ายแบบออนไลน์ ทางทีมงานได้เตรียมกิจกรรมการทดลองเป็นแบบการจำลองทางคอมพิวเตอร์และการถ่ายทอดสดทาง Google Meets จำนวน 8 กิจกรรม จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
 • อบรมออนไลน์ ร่วมกันด้วยใช้ Google Meets 9.00 น. – 16.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2564
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ Google Meet
 • สามารถรับชมการ Live ได้ที่ เพจสาขาฟิสิกส์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ปัฐพงศ์ เทียมตรี (063-7473993)

กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

             ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์และส่งนักเรียนเข้าร่วมสมัครแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถต่อไป

ทุกกิจกรรมปรับเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

 

กิจกรรม Show & Share บทสรุปรูปธรรมโครงการยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมชมนิทรรศการ show&share บทสรุปรูปธรรมโครงการยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค.2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.วรนุช  ภักดีเดชาเกียรติ  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์  (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และอาจารย์จารุมาศ  แสงสว่าง  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม กรรมการ
อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย กรรมการ
และอาจารย์วรีรัตน์  ก่อกิตติพงศ์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์  เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  เจริญลาภ  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  จีระมะกร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 22 ห้อง 220803 วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง  เลขานุการ
ณ ห้อง 521 อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ
อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล กรรมการ
และอาจารย์นิธินันท์  มาตา  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจสนย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกูล เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  กรรมการ
อาจารย์ศิริจันทร์  อุปาละ กรรมการ
และอาจารย์ผจงจิต  เหมพนม  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนทวีกูล  กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์ชนัดดา รัตนา เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์  โอรสรัมย์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์