ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 2561
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ และเพื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา
สามารถนำไปปรับใช้กับการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและด้านอื่นๆ
ทั้งนี้สาขาวิชาชีววิทยาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ผาลี จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ
อาจารย์ ดร.อนวัทย์ ผาลี จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรรมการทวนสอบฯ

ในวันที่ 10 เมษายน 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้