ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

ลำดับชื่อ-นามสกุลมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
1นางสาวปพิชญา ทองกกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
2นางสาวเกศริน หยี่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
3นายจิรวัฒน์ ปันคำมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
4นางสาวเจนจิรา สุวรรณามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
5นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
6นางสาวณัฐภาส จตุนารถมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
7นายณัฐวุฒิ ผลเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download
8นางสาวทิพย์วัลย์ เฟื่องเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
9นายธวัชชัย ทรดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
10นายธีรภัทร์ ชัยวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
11นายธีรังกูร เชื้อแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
12นายนนธวัช วุฒิเฟยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
13นางสาวปพิชญา ใจนนถีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
14นางสาวพิมพ์ลภัส ยอดไฟอินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
15นางสาวภัทรวดี คำมอญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
16นายภิเษก สุดโสมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
17นางสาวเยาวเรศ จันทบุตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download
18นางสาวรักษ์ศิกา ณ เชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
19นางสาวรัตนรัตน์ ทองประยูรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download
20นายเศรษฐภูมิ เถาชารีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
21นางสาวอติกานต์ ปล่อยทุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
22ดร.ณปภัช วรรณตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
23ดร.ณัฐพล แสนคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
24ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
25ดร.เศรษฐภูมิ เถาชารีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
26ผศ. ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
27ผศ. ดร.เสรี ปานซางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
28ผศ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
29อ.สกรณ์ บุษบงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
30อ.สรรเพชญ บรรลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download

การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์ มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ ชั้น 6  อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการได้ตัดสินการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขอประกาศผลดังกล่าว และรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวทิพย์วัลย์ เฟื่องเสือ, นางสาวปพิชญา ใจนนถี, นางสาวภัทรวดี คำมอญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเกศริน หยี่, นายธวัชชัย ทรดี, นางสาวอติกานต์ ปล่อยทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนราวิชญ์ ลาไธสง, นายธีรภัทร์ ชัยวิเศษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

างวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัล ดังนี้
รางวัลชมเชยรางวัลที่ 1 ได้แก่ นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโน, นายจิรวัฒน์ ปันคำมูล, นางสาวรักษ์ศิกา ณ เชียงใหม่ และนายนนธวัช วุฒิเฟย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชยรางวัลที่ 2 ได้แก่ นายภิเษก สุดโสม และนางสาว พิมพ์ลภัส ยอดไฟอินทร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบตัดสิน

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่จัดแข่งขัน : ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปแบบการแข่งขัน : รูปแบบการนำเสนอเป็นโปสเตอร์  ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 80 x 120 ตารางเซนติเมตร

เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ตอบคำถาม 5 นาที ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน สามารถเข้ามาติดตั้ง Poster ได้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

เกณฑ์การให้คะแนน

    การประเมินจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

            ด้านที่ 1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ความแปลกใหม่ของปัญหา
 • ความทันสมัยและแปลกใหม่ของวิธีการดำเนินการ

ด้านที่ 2 วิธีการดำเนินวิจัย

 • การกำหนดวัตถุประสงค์
 • การตั้งสมมติฐาน
 • การทำงานอย่างมีขั้นตอน
 • การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม

ด้านที่ 3 เนื้อหา สาระ และประโยชน์

 • เนื้อหาสาระถูกต้อง
 • ผลที่ได้จากการศึกษา
 • การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 • หลักฐานการเก็บข้อมูล

ด้านที่ 4 การเขียนบทความวิจัย

 • ความถูกต้องของรูปแบบบทความ
 • การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
 • ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
 • การอภิปรายผลและสรุปผล

ด้านที่ 5 การแสดงโครงงานและการนำเสนอ

 • บุคลิกภาพในการนำเสนอ
 • ความเหมาะสมของโปสเตอร์
 • ระยะเวลาในการนำเสนอ
 • นำเสนอได้ชัดเจน น่าสนใจ
 • การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 14 มกราคม 2565 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.2 ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวาระการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาและร่วมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียน ชั้น ม.2,ม.4 และ ม.5 โรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ เป๊ะปัง”

*หากมีปัญหาสามารถสอบถามผ่านเพจ “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”