ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานสืบสานวัฒนธรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย "ค่ำคืนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา18.00น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา” ณ ลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จิระมะกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมทั้งคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในการส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 เวลา09.00-15.00น. ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมอบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 เวลา09.00-15.00น. ณ อาคาร7 ชั้น 2 และชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศบริเวณอาคารนวัตปัญญา(อาคาร 17) ,อาคาร 5, อาคาร7, อาคาร 12, อาคาร 16 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งชมนิทรรศการและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เน้นการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน ร่วม เสริมสร้างความรู้เยาวชน ผลิตกำลังคนพัฒนาประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ อ่านคำถวายราชสดุดีในพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผย แพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและที่สำคัญนั้นเป็นการได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ให้ มากขึ้น เพื่อผลิตกำลังคนสำหรับพัฒนา ประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมการอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพในจินตนาการสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 (อาคาร22) คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมค่ายเคมี ในวันที่ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 12 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร12 ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Robot Contest 2017) "'งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560" วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 2

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560" วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 15 ชั้น 15

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560 นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ (อาคาร 12 ) วันที่22 สิงหาคม 2560 โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆและรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การบริจาคทุนและการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น

อาจารย์นพพล เชาวนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60 ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชาจำนวน 11 สาขาวิชา จำนวน 600 คน ณ อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งพร้องทั้งให้ศีลให้พรแด่คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทยและให้บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร ยังได้รับเกียรติในการเป็นผู้รับมอบพานไหว้ครูของนักศึกษา และยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 167,500 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อีกด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 149 คน

คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 9กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร12) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ทั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ กรรมการ อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนนางรอง จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 40 คน คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าว โดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การแยกสาร (การกลั่น , การสกัดและการตกผลึก) ด้านชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์พืช ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018 ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา จำนวน 600คน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ พระราชทาน ในวันพุธที่13 กันยายน 2560 เวลา13.00-16.30 ณ.ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร15 ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน คณิตสาสตร์ สถิติประยุกต์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการเสนอชื่อแบบลับเพื่อหาผู้ได้คะแนนสูงสุด

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 เพื่อปรึกษาหาเกี่ยวกับการจัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อุกฤษณ์ นาจำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 และลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลินิกเทคโนโลยี" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมรับรางวัล โล่และเกียรติบัตร หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม และ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรษการและการประชุมไบเทค

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 36 คน คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าว โดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การแยกสาร (การกลั่น , การสกัดและการตกผลึก) ด้านชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์พืช ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันเกษียณอายุราชการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ในงานด้วยสายใย รักผูกพัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษียณอายุราชการบุคลกรคณะ และได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเทการทำงานให้กับคณะจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ หัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการแล้ว ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 22206 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 27 กันยายน 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นางบุญมี หลังชนว์ ลูกจ้างประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์ แสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรต้นแบบ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อรับทุนของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาศาสตร์ และ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จากทุนที่ไม่ได้ระบุชื่อ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๐๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ และส่วนที่เหลือสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงษ์สุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ กรรมการบริหารหลักสูตร คุณขนิษฐา ชื่นนิยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2560 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และจัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาล รองรับภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน

ปิดโหมดสีเทา