ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสืบสานวัฒนธรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย "ค่ำคืนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา18.00น. ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุขโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการ “เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา” ณ ลานวัฒนธรรม องค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ และอาจารย์สิริณี ยอดเมือง อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้น คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ อ.อรุโณทัย อุ่นไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์แสงดาว นพพิทักษ์ จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา เป็นประธานกรรมการ พร้อม รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ และอาจารย์ เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองกรรมการ และอาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง จากสาขาวิชาภูมิสาสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการและอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษากรรมการและอาจารย์รัชนีกร ทบประดิษฐ์ จากสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้น จาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ จากมหาวิทยาลัยทักษิน อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ และผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ ดร.สราวุธ แก้วศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จิระมะกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมทั้งคณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในการส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 11 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชม ปานตา จากมหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.อนามัย นาอุดม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ และผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 เวลา09.00-12.00น.ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 11 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปาริชาติ ศรีสนาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ และ อ.ผจงจิต เหมพนม จากสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 เวลา09.00-15.00น. ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมอบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 เวลา09.00-15.00น. ณ อาคาร7 ชั้น 2 และชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ภาพบรรยากาศบริเวณอาคารนวัตปัญญา(อาคาร 17) ,อาคาร 5, อาคาร7, อาคาร 12, อาคาร 16 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560 พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งชมนิทรรศการและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เน้นการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน ร่วม เสริมสร้างความรู้เยาวชน ผลิตกำลังคนพัฒนาประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ อ่านคำถวายราชสดุดีในพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผย แพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและที่สำคัญนั้นเป็นการได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ให้ มากขึ้น เพื่อผลิตกำลังคนสำหรับพัฒนา ประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมการอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพในจินตนาการสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 (อาคาร22) คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมค่ายเคมี ในวันที่ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 12 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร12 ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์

ภาพกิจกรรม การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Robot Contest 2017) "'งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560" วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 2

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560" วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 15 ชั้น 15

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560 นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ (อาคาร 12 ) วันที่22 สิงหาคม 2560 โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆและรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การบริจาคทุนและการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น

อาจารย์นพพล เชาวนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60 ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชาจำนวน 11 สาขาวิชา จำนวน 600 คน ณ อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งพร้องทั้งให้ศีลให้พรแด่คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทยและให้บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร ยังได้รับเกียรติในการเป็นผู้รับมอบพานไหว้ครูของนักศึกษา และยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 167,500 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อีกด้วย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 149 คน

คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 9กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร12) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ทั้งนี้คณะได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ กรรมการ อ.ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ เลขานุการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนนางรอง จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 40 คน คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าว โดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การแยกสาร (การกลั่น , การสกัดและการตกผลึก) ด้านชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์พืช ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018 ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ โดมกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา จำนวน 600คน เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ พระราชทาน ในวันพุธที่13 กันยายน 2560 เวลา13.00-16.30 ณ.ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร15 ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน คณิตสาสตร์ สถิติประยุกต์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการเสนอชื่อแบบลับเพื่อหาผู้ได้คะแนนสูงสุด

ตัวแทนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 เพื่อปรึกษาหาเกี่ยวกับการจัดโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่อยู่ห่างไกลในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของ อพวช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์อุกฤษณ์ นาจำปา อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายถอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2560 และลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลินิกเทคโนโลยี" ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมรับรางวัล โล่และเกียรติบัตร หมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม และ หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์นิทรรษการและการประชุมไบเทค

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จัดอบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนนักเรียน 36 คน คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง ที่ได้เข้ามาอบรมโครงการดังกล่าว โดยการจัดอบรมสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน การแยกสาร (การกลั่น , การสกัดและการตกผลึก) ด้านชีววิทยา เรื่อง การแบ่งเซลล์พืช ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันเกษียณอายุราชการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ในงานด้วยสายใย รักผูกพัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษียณอายุราชการบุคลกรคณะ และได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านได้ทุ่มเทการทำงานให้กับคณะจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ หัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการแล้ว ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรคณะเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 22206 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 27 กันยายน 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2560 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ ศิริภานุมาศ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รักพาณิชย์ สังกัดสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นางบุญมี หลังชนว์ ลูกจ้างประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์ แสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรต้นแบบ จิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสัมภาษณ์ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมสัมภาษณ์ทุนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อรับทุนของมหาวิทยาลัย และของคณะวิทยาศาสตร์ และ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา จากทุนที่ไม่ได้ระบุชื่อ ณ ห้องประชุม ๑๒๑๐๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรประเภททุนการศึกษาต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์ และส่วนที่เหลือสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยบูรพาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ วงษ์สุทธิธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี มหากายนันท์ กรรมการบริหารหลักสูตร คุณขนิษฐา ชื่นนิยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2560 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และจัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านพยาบาล รองรับภาวการณ์ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบัน

การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน MissLadySCI คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560 “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประกวดมาร์ช ดาว-เดือน MissLadySCI ประจำปีการศึกษา 2560 “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน "ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์" คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม - การประกวดกระทงสวยงาม - การประกวดนางนพมาศ - การประกวดร้องเพลง

คณาจารย์ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับฟังและลงชื่อรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร ๑๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมวางแผนงานดำเนินงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 และ การเสนอของบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ 12104

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ. ห้องประชุม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการสูชุมชน และการพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยสืบไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 โดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ที่ได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ตู้กลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การตอนรับเป็นอย่างดี และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านงานบริหาร ด้านการเรียนการสอน การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด โครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ” ที่จัดขึ้นโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสเรียนรู้และได้ประสบการณ์ ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วย ชิ้นงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัส การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษา ท้องฟ้าจำลอง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 และการอบรมสัมมนาสำหรับครู เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง ที่ได้ส่งนักเรียนมาร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อราชการและหารือเกี่ยวกับการบริหารงาน คณะ ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรใหม่และการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวปฏิบัติการทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และอาจารย์สมพร กระออมแก้ว เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่องระเบียบและแนวปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานการตรวจสอบพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ เป็นกรรมการตรวจพัสดุ ณ ห้องประชุม 12104 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกอบไปด้วย พัสดุคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งหัวหน้าสาขาวิชาหรือตัวแทนผู้รับผิดชอบเข้ารับฝังคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุในครั้งนี้

รศ.ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 พร้อมการสัมภาษณ์อาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน จุดประสงค์การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์โดยรวมต่อไป

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทำการลงนามความร่วมมือในการเป็นสถาบันพี่เลี้ยงกับคณะพยาบาลศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยงให้กับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำส่งสภาการพยาบาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร ของทั้ง ๒ สถาบันเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ที่ได้เข้ามาอบรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนพุทไธสง เมื่อวันที่ 6 และ 14 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียน