ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.2 ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวาระการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาและร่วมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

แชร์ข่าวนี้