ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2561
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุม

และได้รับเกียรติจาก คุณไพชยนต์ เจริญไชยศรี คุณรณชัย สุขสมบูรณ์ คุณธนวรรณ ปัญญาอินทร์ เป็นกรรมการผู้ทรงวุฒิ

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 11:00 ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้