ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีข้อราชการที่จะแจ้งและหารือในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22)

แชร์ข่าวนี้