ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในงานมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5

ลำดับชื่อ-นามสกุลมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
1นางสาวปพิชญา ทองกกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
2นางสาวเกศริน หยี่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
3นายจิรวัฒน์ ปันคำมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
4นางสาวเจนจิรา สุวรรณามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
5นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
6นางสาวณัฐภาส จตุนารถมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
7นายณัฐวุฒิ ผลเจริญมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download
8นางสาวทิพย์วัลย์ เฟื่องเสือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
9นายธวัชชัย ทรดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
10นายธีรภัทร์ ชัยวิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
11นายธีรังกูร เชื้อแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
12นายนนธวัช วุฒิเฟยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
13นางสาวปพิชญา ใจนนถีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
14นางสาวพิมพ์ลภัส ยอดไฟอินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
15นางสาวภัทรวดี คำมอญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
16นายภิเษก สุดโสมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
17นางสาวเยาวเรศ จันทบุตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download
18นางสาวรักษ์ศิกา ณ เชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
19นางสาวรัตนรัตน์ ทองประยูรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download
20นายเศรษฐภูมิ เถาชารีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
21นางสาวอติกานต์ ปล่อยทุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
22ดร.ณปภัช วรรณตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
23ดร.ณัฐพล แสนคำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
24ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
25ดร.เศรษฐภูมิ เถาชารีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครdownload
26ผศ. ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์download
27ผศ. ดร.เสรี ปานซางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่download
28ผศ.วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
29อ.สกรณ์ บุษบงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์download
30อ.สรรเพชญ บรรลือวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์download

แชร์ข่าวนี้