ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบตัดสิน

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กติกาการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถานที่จัดแข่งขัน : ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปแบบการแข่งขัน : รูปแบบการนำเสนอเป็นโปสเตอร์  ขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 80 x 120 ตารางเซนติเมตร

เวลาในการนำเสนอ 15 นาที ตอบคำถาม 5 นาที ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน สามารถเข้ามาติดตั้ง Poster ได้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

เกณฑ์การให้คะแนน

    การประเมินจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

            ด้านที่ 1  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ความแปลกใหม่ของปัญหา
 • ความทันสมัยและแปลกใหม่ของวิธีการดำเนินการ

ด้านที่ 2 วิธีการดำเนินวิจัย

 • การกำหนดวัตถุประสงค์
 • การตั้งสมมติฐาน
 • การทำงานอย่างมีขั้นตอน
 • การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม

ด้านที่ 3 เนื้อหา สาระ และประโยชน์

 • เนื้อหาสาระถูกต้อง
 • ผลที่ได้จากการศึกษา
 • การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 • หลักฐานการเก็บข้อมูล

ด้านที่ 4 การเขียนบทความวิจัย

 • ความถูกต้องของรูปแบบบทความ
 • การใช้ภาษา การใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
 • ข้อมูลถูกต้อง อ้างอิงตามหลักการ
 • การอภิปรายผลและสรุปผล

ด้านที่ 5 การแสดงโครงงานและการนำเสนอ

 • บุคลิกภาพในการนำเสนอ
 • ความเหมาะสมของโปสเตอร์
 • ระยะเวลาในการนำเสนอ
 • นำเสนอได้ชัดเจน น่าสนใจ
 • การตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

แชร์ข่าวนี้