ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion

Stop_Motion

**** หมายเหตุ ****
มีผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย 
1. ทีมช้างตกมัน หัวข้อSET จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. ทีมDNA หัวข้อTwo World จากสาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. ทีม BSRU Studios หัวข้อ ไอทีเปลี่ยนโลก จากสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ เจาพระยา 
4. ทีมKroy หัวข้อTime จาก สาขาวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชัน เทคโนโลยี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
5. ทีม BoonchuStudio จาก ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 
(ต้องมานำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสินในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หองประชุมพุดน้ําบุษย อาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ (อาคาร ๒๒ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย )

1.หลักการและเหตุผล
       ปจจุบันโลกออนไลน เชนอินเทอรเน็ตเปนพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนกําลังมีสวนรวมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยขอมูลที่ เผยแพรนั้นจะเนนไปที่สื่อบันเทิง สื่อเรื่องเพศ และอบายมุข ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมสรางสรรค ฉาบฉวย และสุม เสี่ยง เพื่อลดพฤติกรรมและความเสี่ยงดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการระดมสราง และนําเสนอสื่อสรางสรรค บนอินเทอรเน็ต เพื่อเปนทางเลือกที่ชัดเจนแกเยาวชนในการเขาถึง และใชงานใหเกิดประโยชน อยางไรก็ตาม ธรรมชาติของกลไกตลาดทําใหการสรางสื่อสรางสรรคเปนไปไดยาก เพราะตลาดโดยรวมมีความตองการสื่อ สรางสรรคนอยเมื่อเทียบกับความตองการสื่อเพื่อความบันเทิง จึงตองมีวิธีในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการ สรางและนําเสนอสื่อดีๆ ที่เหมาะสมกับความเปนจริง 
       เพื่อตอบปญหาดังกลาว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจึงจัด โครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภท Stop Motion โดยมีเปาหมายที่จะฝกอบรมวิธีการสรางสื่อที่ดี สราง รวบรวม และเผยแพรสื่อสรางสรรค เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนได 

2. วัตถุประสงค์
      2.1 เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตและนักศึกษาไดแสดงความสามารถและความคิดสรางสรรคในรูปของสื่อดิจิทัลสรางสรรคประเภท Stop Motion 
      2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาใหสามารถสรางสื่อดวยเครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสม
      2.3 เพื่อกระตุน สงเสริมใหนิสิตและนักศึกษาที่มีศักยภาพในการสรางผลงานสรางสรรคสามารถพัฒนางานและนําเสนองานสูสาธารณชน 
      2.4 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว ดวยการทํากิจกรรมรวมกัน
      2.5 เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการผลิต และเผยแพรสื่อสรางสรรคในระยะยาว 

3. กลุมเปาหมาย
      นิสิตและนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา

4. ระยะเวลาการประกวด
   
 4.1 ประชาสัมพันธโครงการการประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภท Stop Motion ตั้งแตบัดนี้-พฤศจิกายน 2560 

     4.2 ประกาศรับสมัครผานระบบออนไลน (it.bru.ac.th)  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน –30 พฤศจิกายน 2560
     4.3 สงผลงานเขาประกวดภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
     4.4 ประกาศผลผูผานเขารอบคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2561 
     4.5 ประกวดรอบชิงชนะเลิศโดยคณะกรรมการทําการตัดสิน และมอบรางวัลผูชนะการประกวดใน 
   *** วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 โดยมีรางวัลทั้งสิ้น 5 รางวัล ไดแกรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และชมเชย 2 รางวัล ***

   5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
        5.1 นิสิตและนักศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาสื่อดิจิทัลสรางสรรคที่มากขึ้น
        5.2 นิสิตและนักศึกษาไดมีเวทีการนําเสนอผลงานสื่อดิจิทัลสรางสรรคเพิ่มมากขึ้น

 


      
      

 

 

 

6. ขั้นตอน เงื่อนไข และกติกา
     6.1 หัวขอการประกวด : ไอทีเปลี่ยนโลก
           
แนวคิด :: เปนการเปดโอกาสใหนิสิตและนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธของการนํา ไอทีเขามาชวยแกปญหาของสังคมในดานตาง ๆ  เพื่อชวยใหการดําเนินชีวิตอยูในโลกแหงไอทีไดอยางมีความเขาใจ และมีความสุข
     6.2 ขั้นตอนการสมัคร และสงผลงาน
            – รับสมัครผานระบบออนไลน โดยสามารถสมัครไดที่ it.bru.ac.th   ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ใน 1 ทีม ประกอบไปดวยครู/อาจารย 1 คน และนิสิต/นักศึกษาไมเกิน 4 คน แตละทีมสามารถ สงผลงานไดไมจํากัดจํานวน 
            – สงผลงาน พรอมใบสมัครตัวจริง ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดย ใหบันทึกผลงานลงแผน CD/DVD (ไฟลตนฉบับ ประกอบดวยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ) และสงผลงานมาที่ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ต.ในเมือง อ.เมือง บุรีรัมย 31000
            – ประกาศผลผูผานเขารอบคัดเลือก วันที่ 20 มกราคม 2561 ผูผานเขารอบจะตองนํางานมา นําเสนอกับคณะกรรมการตัดสิน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
            – คณะกรรมการดําเนินงานทําการคัดเลือกผลงานผูเขารอบสุดทายจํานวน 10 ทีม เพื่อนําเสนอ ผลงานใหคณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559
            – หลักเกณฑและเงื่อนไข
            – ผลงานจะตองมีความยาว 3-5 นาที
            – Stop Motion ที่สงเขาประกวดสามารถใชโปรแกรมตาง ๆ หลากหลายในการสรางเชน Adobe Premiere Pro, Sony Vegus, Proshow ฯลฯ และจะตองสรางโดยใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์หรือ ฟรีแวรเทานั้น มิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
            – เนื้อหาในสื่อดิจิทัจสรางสรรคตองไมเปนผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปญญาของ บุคคลหรือกลุมใด
            – ตองเปนผลงานที่ไมเคยสงประกวดในโครงการอื่นมากอน
            – คณะกรรมการของสงวนลิขสิทธิ์ในการนําผลงานที่เขารวมการประกวด มาใชเพื่อประโยชนทาง การศึกษา รณรงคหรือการพัฒนาได และสามารถนําผลงานไปเผยแพรเพื่อสาธารณะประโยชนได้
            – ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
    6.3 เกณฑการพิจารณาผลงาน
           – องคประกอบดานเนื้อหา                                                            35 คะแนน        
           – องคประกอบดานความคิดริเริ่มสรางสรรค                                 35 คะแนน
           – องคประกอบดานเทคนิคการนําเสนอ                                        30 คะแนน

 

 

 

 

กําหนดการโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมยมหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2 (BRICC II) เรื่องการประกวดสื่อดิจิทัลสรางสรรค ประเภท Stop Motion
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
ณ หองประชุมพุดน้ําบุษย อาคารวิทยาศาสตรสุขภาพ (อาคาร ๒๒ ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
09.30 – 10.30 น. นําเสนอผลงาน 
10.30 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงาน ต่อ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารวาง 
13.00 – 15.00 น. ประกาศผล และมอบของรางวัล โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
15.00 – 16.00 น. พิธีปดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
18.00 – 20.00  น. พิธีรับถวยรางวัลพระราชทาน และถวยเกียรติยศ การแขงขันทักษะทางวิชาการ ระดับอุดมศึกษา ณ เวทีราชภัฏภิรมย 

***หมายเหตุ ทีมชนะเลิศจําเปนตองอยูรับถวยพระราชทาน ในพิธีเย็นเวลา 18.00 – 20.00 น.***

วิธีการนําเสนอผลงาน
       – ขอมูลที่นําเสนอ ควรจัดทําดวยโปรแกรม MS PowerPoint 2010 ขึ้นไป และใหแปลงไฟลเปน .PDF สง ไฟล .pptx และ .pdf ใหกับผู
          ประสานงาน (อาจารยเปรม อิงคเวชชากุล)
       – ขอมูลที่จะนําเสนอประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี้
          1. ชื่อเรื่อง ชื่อทีม
         
2. ชื่อผูจัดทํา สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยที่สังกัด
          3. ความเปนมา และวัตถุประสงค์
          4. อธิบายเกี่ยวกับสื่อที่จัดทํา (Story Board)
          5. เทคนิคที่ใชในการทํา
          6. สรุปผลที่ไดจากสื่อที่เราทํา
          7. นักศึกษาสามารถเพิ่มหัวขอ และรูปภาพเพิ่มเติมได้
      –  ระยะเวลาในการนําเสนอทีมละไมเกิน 20 นาที (นําเสนอ 10 นาที เปดวีดีโอ 5 นาที และตอบคําถาม 5 นาที)

 รางวัลการประกวด
   
 – รางวัลที่ 1 โลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม
     – รางวัลที่ 2 โลเกียรติยศ (มอบใหสถาบัน) ทุนการศึกษา 8,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม
     – รางวัลที่ 3 โลเกียรติยศ (มอบใหสถาบัน) ทุนการศึกษา 5,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม
     – รางวัลชมเชย 2 รางวัล  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พรอมของรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับทีม

คณะกรรมการดําเนินงาน

 1. ผศ.ดร.วิไลรัตน ยาทองไชย
 2. อาจารยชูศักดิ์ ยาทองไชย
 3. อาจารยนพพล เชาวนกุล 
 4. ผศ.กมลรัตน สมใจ
 5. อาจารยเกง จันทรนวล
 6. อาจารยจิรวดี โยยรัมย
 7. อาจารยวรินทรพิพัชร วัชรพงษเกษม
 8. อาจารยดรัสวิน วงศปรเมษฐ์
 9. อาจารยเปรม อิงคเวชชากุล 
10. อาจารยแสงดาว นพพิทักษ์
11. อาจารยศิโรรัตน กุลวงศ 
12. อาจารยปุริม ชฎารัตนฐิติ
13. อาจารยพิชิต วันดี
14. อาจารยนิธินันท มาตา
15. อาจารยชลิตา เจริญเนตร 
16. อาจารยกิตติคุณ  บุญเกตุ
และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แชร์ข่าวนี้