ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “งานประกันคุณภาพศึกษา ระดับหลักสูตร”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “งานประกันคุณภาพศึกษา ระดับหลักสูตร”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการให้ความรู้เรื่อง “งานประกันคุณภาพศึกษา ระดับหลักสูตร
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอมรมฯ
กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ผกามาศ มูลวันดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยพัฒนาทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
และสามารถนำความรู้ไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์ข่าวนี้