กิจกรรมสัปดาห์วิทย์ปี60

เครื่องบินพลังยาง

แข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

แข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

ภาพกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 15 ชั้น 15

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Robot Contest 2017)

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว
(BRU Line Tracking Robot Contest 2017)

ภาพกิจกรรม การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว  (BRU Line Tracking Robot Contest 2017) “‘งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” วันเสาร์ที่19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารนวัตปัญญา ชั้น 2 

ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา

กิจกรรมค่ายชีววิทยา “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

กิจกรรมค่ายชีวะ 

ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร12 ชั้น4 คณะวิทยาศาสตร์ 

ค่ายเคมี

ค่ายเคมี

ค่ายเคมี

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายเคมี ในวันที่ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 12 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ

แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ

แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ

ภาพกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพในจินตนาการสำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 (อาคาร22) คณะวิทยาศาสตร์

 

ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

การอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

การอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

กิจกรรมการอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทย์ปี60

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เน้นการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์แก่ชุมชน ร่วม เสริมสร้างความรู้เยาวชน ผลิตกำลังคนพัฒนาประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ อ่านคำถวายราชสดุดีในพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเป็นประธานในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและเผย แพร่ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนและที่สำคัญนั้นเป็นการได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไป ได้มีความสนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ให้ มากขึ้น เพื่อผลิตกำลังคนสำหรับพัฒนา ประเทศชาติต่อไป

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพบรรยากาศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

ภาพบรรยากาศบริเวณอาคารนวัตปัญญา(อาคาร 17) ,อาคาร 5, อาคาร7, อาคาร 12, อาคาร 16  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2560 พบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งชมนิทรรศการและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

อบรมค่ายฟิสิกส์

อบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

อบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมอบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  อาคาร7 ชั้น 2 และชั้น4   คณะวิทยาศาสตร์