ข่าวกิจกรรมคณะ

กิจกรรม Show & Share บทสรุปรูปธรรมโครงการยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ร่วมชมนิทรรศการ show&share บทสรุปรูปธรรมโครงการยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค.2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 

วารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564  วารสาร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)

(ที่มา : https://tci-thailand.org/?p=6479)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” และ “การปฏิบัติอย่างถูกหลักสภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล”

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” และ “การปฏิบัติอย่างถูกหลักสภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล” ณ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 และ 10 เมษายน พ.ศ.2564

การสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้มีสวนได้ส่วนเสีย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม การสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้มีสวนได้ส่วนเสีย
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 ตำบล ประกอบด้วย
1) ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
2) ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
3) ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
4) ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช
5) ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
6) ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง
7) ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
8) ตำบลสตึก อำเภอสตึก

ประชุมหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 บรรยายภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมทานตะวัน และภาคปฏิบัติในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 4 อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20-21 และ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รวมภาพกิจกรรม

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปีที่ 1

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาปีที่ 1  เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 2
โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้อง 12406 อาคาร 12