ข่าวกิจกรรมคณะ

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4 วันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับครูผู้สอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล,อาจารย์ ดร. กุลธิดา  ธรรมรัตน์ อาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ,อาจารย์เขมิกา  อารมณ์ 2) กิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร (น้ำวิเศษไล่แมลง) วิทยากรประจำกิจกรรม ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์, อาจารย์คณิตตา ธรรมจริยวงศา, อาจารย์สถิตรัตน์ รอดอารี 3) กิจกรรมดวงดาวและอวกาศ วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์ภัทรพงศ์ ขำคม, อาจารย์สุพัตรา วงศ์ศรียา, อาจารย์วรุตม์  คุณสุทธิ์, 4) กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพและพัฒนาทักษะทางการกีฬา วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว,อาจารย์ ดร.ปรัชญา ชุมแสงวาปี,อาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา 5) กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ อาจารย์ชรัส  รังสิมาเทวัญ,อาจารย์สกรณ์  บุษบง 6) กิจกรรมเรียนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนสามมิติและทำสื่อ Stop Motion อาจารย์ปุริม  ชฎารัตนฐิติ,อาจารย์ชลิตา เจริญเนตร,อาจารย์แสงดาว  นพพิทักษ์,อาจารย์กิตติคุณ  บุญเกตุ

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

 

การบูรณาการพันธุศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการพันธุศาสตร์ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนของไทย สู่สากล

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการพันธุศาสตร์ เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนของไทย สู่สากล

การบูรณาการพันธุศาสตร์

       สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการพันธุศาสตร์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนของไทย สู่สากล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการพันธุศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560   เวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งได้เชิญ ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ MR.Marcelo de Bello Cioffi มหาวิทยาลัย Federal de Sao Carlos (UFSCAR) ประเทศบราซิลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

การบูรณาการพันธุศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดให้มีการ คัดเลือกอาจารย์ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์ ในการรับการคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ ปี 2560” ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ใช้วิธีเสนอชื่อแบบลับ ในวันที่ 18 มกราคม 2560  ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วิทยาศาสตร์ เสนอชื่อตัวแทนข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560ณ บริเวณอาคาร12 (คณะวิทยาศาสตร์) และอาคาร 7 วันที่ 14 มกราคม 2560  โดยภายในงานประกอบด้วยซุ้มของแต่ละสาขาจำนวน 12 สาขาได้แก่

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาชีววิทยา
 4. สาขาวิชาฟิสิกส์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 11. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 12. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

โดยแบ่งเป็นกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวันเด็ก  เกมส์เหยียบลูกโป่ง แสดงความสามารถในการเต้น และแจกของรางวัล  ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมเล่นเกมส์กันอย่างคับคั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

โครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

        รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นบ้านในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕๐ กลุ่ม  กลุ่มล่ะ ๒ คน ซึ่งได้เรียนเชิญ อาจารย์สนั่น บุญลา ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางสาวเจษฎาภรณ์  รินไธสง นักวิชาการมาตรฐานและนางสาวพิมลมาศ เตียสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน

 

อบรมบุคคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมบุคลากรใหม่

อบรมบุคคลากรใหม่

 คณะวิทยาศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมบุคลากรใหม่ใน หัวข้อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์  ในการอบรมในครั้งนี้จัดอบรมให้พนักงานมหาวิทยาลัย บุคคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน ด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ทำการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ประกอบกับเพื่อให้เข้าใจในบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเข้าใจระเบียบ ประกาศและแนว ปฏิบัติของระบบราชการ และของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตรงกัน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานที่ทำอยู่ในระดับ มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

อบรมบุคคลากรใหม่

คณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์สวัสดีปีใหม่อธิการบดี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องอธิการบดีฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ขอพร ปีใหม่จาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา