ข่าวกิจกรรมคณะ

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีววิทยาจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 25 คน เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตร นำโดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตรได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ นายบัญชา จันมาค้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนภัทรบพิตร

ในพิธีลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนภัทรบพิตรได้ตกลงร่วมมือในการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเชิงวิทยาการ สร้างความรู้ และสร้างเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์อันนำไปสู่การสร้าง และขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ ก่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการทำกิจกรรม งานวิจัย และพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติร่วมกัน

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับครูเพื่อให้ครูได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง และพัฒนานักเรียนต่อไป

โครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์

โครงการติดตามประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การะพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การบูรณาการเพื่อนการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โดยผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการตนเอง ในระยะการรายงานความก้าวหน้าของโครงการยุทธศาสตร์ ว่าได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อคณะกรรมการติดตามจะได้ดำเนินการประเมินผ่านแบบ บว.-03 ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสวนาพันธุ์พืชงามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน “กว่าจะมาเป็นสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ วิทยากรจากวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการเสวนาพันธุ์พืชงามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนนางรอง 21 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพฯ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมสอบแข่งขันการแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

1.สอบคณิตศาสตร์-ปี-63-แบบกระจาย

2.สอบเคมี-ปี-63-แบบกระจาย

3.สอบฟิสิกส์-ปี-63-แบบกระจาย

4.สอบชีววิทยา-ปี-63-แบบกระจาย

 

Contact : sciencebru@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้ท่านอธิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรไว้ใช้ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคCovid 19 โดยได้วางไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ และ สสว. ผู้สนใจสามารถนำบรรจุภัณฑ์ มาเติม ได้

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดี อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้ท่านอธิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรไว้ใช้ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคCovid 19 โดยได้วางไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ และ สสว. ผู้สนใจสามารถนำบรรจุภัณฑ์ มาเติม ได้

ประชุมตรวจครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมตรวจครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์