ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ตลอดจนได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการ
และอาจารย์ สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ประธาน
อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์สมคิด สาลี เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน
อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ กรรมการ
อาจารย์นิธินันท์ มาตา เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
อาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม กรรมการ
อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย กรรมการ
และอาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ ประธาน
อาจารย์ ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กรรมการ
และอาจารย์ผจงจิต เหมพนม เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ประธาน
อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.กรกนก ลัธธนันท์ กรรมการ
และอาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา
และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของไทย

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและคณาจารย์ เรียนรู้การจัดทำอาหาร ขนมไทย และจัดเตรียมชุดสังฆทานเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรที่วัด
ตอนบ่ายฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของประวัติวันมาฆบูชา
และนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้นักศึกษา หรือผู้เรียนรู้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา
อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ กรรมการ และ

อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการและอาจารย์สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการและอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม กรรมการและอาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการและอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 22 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ประธาน อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

 

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ประธาน ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ อาจารย์ ดร.บุษราคัม ป้อมทอง กรรมการและอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการและอาจารย์แสงดาว นพพิทักษ์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องประชุม ทองอุไร (ห้องประชุมเล็ก) 12111 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560