ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไป ตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด ได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการ ผศ.กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการ และ ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ เลขานุการ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.วรนุช  ภักดีเดชาเกียรติ  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์  (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และอาจารย์จารุมาศ  แสงสว่าง  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม กรรมการ
อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย กรรมการ
และอาจารย์วรีรัตน์  ก่อกิตติพงศ์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์  เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  เจริญลาภ  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  จีระมะกร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 22 ห้อง 220803 วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง  เลขานุการ
ณ ห้อง 521 อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ
อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล กรรมการ
และอาจารย์นิธินันท์  มาตา  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจสนย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกูล เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  กรรมการ
อาจารย์ศิริจันทร์  อุปาละ กรรมการ
และอาจารย์ผจงจิต  เหมพนม  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนทวีกูล  กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์ชนัดดา รัตนา เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์  โอรสรัมย์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ตลอดจนได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดังต่อไปนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ เป็นประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ

ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมทานตะวัน อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12)

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการ
และอาจารย์ สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ประธาน
อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิศาสตร์ภูมิสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์สมคิด สาลี เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ประธาน
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน
อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ กรรมการ
อาจารย์นิธินันท์ มาตา เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการ
อาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง เลขานุการ
ห้องประชุมทองอุไร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์
เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ

ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ
เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม อินพรม กรรมการ
อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย กรรมการ
และอาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ ประธาน
อาจารย์ ดร.บิณฑสันต์ ขวัญข้าว กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กรรมการ
และอาจารย์ผจงจิต เหมพนม เลขานุการ
ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ประธาน
อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.กรกนก ลัธธนันท์ กรรมการ
และอาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติสมาธิภาวนา วัดทุ่งโพธิ์ 19 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญทางศาสนา
และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของไทย

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและคณาจารย์ เรียนรู้การจัดทำอาหาร ขนมไทย และจัดเตรียมชุดสังฆทานเพื่อนำไปทำบุญตักบาตรที่วัด
ตอนบ่ายฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งจะทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญของประวัติวันมาฆบูชา
และนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปถือปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้นักศึกษา หรือผู้เรียนรู้เกิดความตระหนักต่อความสำคัญของพระพุทธศาสนา
อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธำรงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/