ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฏร์ ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฏร์ กรรมการ และ

อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์ อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ กรรมการและอาจารย์สิริณี ยอดเมือง เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง กรรมการและอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม อาจารย์ ดร.ประยงค์ หัตถพรหม กรรมการและอาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สนั่นเมือง กรรมการและอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหาร

ณ ห้องประชุมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 22 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ บุญสู่ ประธาน อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ อาจารย์เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561

 

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ประธาน ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ อาจารย์ ดร.บุษราคัม ป้อมทอง กรรมการและอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล ประธาน อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ อาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ กรรมการและอาจารย์แสงดาว นพพิทักษ์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ณ ห้องประชุม ทองอุไร (ห้องประชุมเล็ก) 12111 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการและผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมทองอุไร 12111 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์เทิดศักดิ์ จันทร์อรุณ กรรมการและอาจารย์จารุมาศ แสงสว่าง เลขานุการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์

ณ ห้องประชุม ทานตะวัน 12102 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี ประธาน อาจารย์ ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์ กรรมการและอาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ณ ห้องประชุม ดาวเรือง 12104 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ประธาน ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข กรรมการ และอาจารย์ผจงจิต เหมพนม เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งทอ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุศย์ (220206)

อาคาร 22 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง ประธาน รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกุล อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ และอาจารย์สมคิด สาลี เลขานุการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ไฟล์พรีเซ็นเทชั่น ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561

วิทยากร

ไฟล์

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสิ่งทอ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 11 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ปาริชาติ ศรีสนาม จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กรรมการ และ อ.ผจงจิต เหมพนม จากสาขาวิชาสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชม ปานตา จากมหาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.อนามัย นาอุดม จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ และผศ.วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้น จาก คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย  อาจารย์ ดร.ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ จากมหาวิทยาลัยทักษิน    อาจารย์จตุรงค์    จิตติยพล จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการ และผศ.กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาสถิติประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษากรรมการและอาจารย์รัชนีกร ทบประดิษฐ์ จากสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ