ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการและอาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขานุการ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ จากวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองกรรมการและอาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง จากสาขาวิชาภูมิสาสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการพลศึกษา เป็นประธานกรรมการ พร้อม รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กรรมการ และอาจารย์ เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์พิทักษ์ แสนกล้า จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  และอาจารย์แสงดาว นพพิทักษ์ จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย  รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เลขานุการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ขนิษฐา เจริญลาภ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อ.ดร.ศรีอุบล อินทร์แป้นคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ อ.อรุโณทัย อุ่นไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์ จีระมะกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ หมาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ และอาจารย์สิริณี ยอดเมือง อาจารย์ประจำสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขานุการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร 12 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง อ.ดร.บุษราคัม ป้อมทอง กรรมการและ อาจารย์ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ เลขานุการ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  เป็นประธานในการเปิดโครงการ “งานประกันคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให้กับคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 และพัฒนาคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  เป็นวิทยากร ในการอบรมในครั้งนี้

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

 

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ”งานประกันคุณภาพการศึกษา”