ข่าวงานวิชาการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) นายประสงค์ ผลส่ง อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวมณฑิชา เจนพานิชทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นางธนวรรณ ปัญญาอินทร์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.2 ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวาระการประชุม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้ชี้แจงการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาและร่วมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

ประชุมการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

การดำเนินงานกิจกรรมย่อย โครงการติดตาม ประเมินผลจาการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรชีววิทยา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธิวา  แก้วมาตย์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.วรนุช  ภักดีเดชาเกียรติ  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสถิติประยุกต์  (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และอาจารย์จารุมาศ  แสงสว่าง  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.) 16 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประกิต  หงษ์แสนยาธรรม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม กรรมการ
อาจารย์ยุทธนา เรียนสร้อย กรรมการ
และอาจารย์วรีรัตน์  ก่อกิตติพงศ์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามทที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวรดา โภชนจันทร์  เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  เจริญลาภ  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  สื่อประเสริฐสิทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  จีระมะกร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 22 ห้อง 220803 วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช  อารีราษฎร์  เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิชาติ  เหล็กดี กรรมการ
และอาจารย์ ดร.ณปภัช  วรรณตรง  เลขานุการ
ณ ห้อง 521 อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.) 14 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา  กรรมการ
อาจารย์จตุรงค์ จิตติยพล กรรมการ
และอาจารย์นิธินันท์  มาตา  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและแปรรูป (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ศรีแก้ม เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจสนย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ กรรมการ
และอาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรนวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมชาติ สุรกูล เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร  กรรมการ
อาจารย์ศิริจันทร์  อุปาละ กรรมการ
และอาจารย์ผจงจิต  เหมพนม  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภูมิสารสนเทศ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนทวีกูล  กรรมการ
อาจารย์จรูญ เจริญรักษ์ กรรมการ
และอาจารย์ชนัดดา รัตนา เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณิตศาสตร์ (วท.บ.) 13 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม  กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ริชาติ  ประเสริฐสังข์ กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรารักษ์  โอรสรัมย์  เลขานุการ
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) 12 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธมลวรรณ สวิสดิ์สิงห์ เป็นประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์  บุญสู่  กรรมการ
อาจารย์ ดร. มธุรส  ชลามาตย์ กรรมการ
และอาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล เลขานุการ
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเคมี (วท.บ.) 12 กรกฎาคม 2564
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สนั่นเมือง เป็นประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา เจริญลาภ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการ
และอาจารย์ ดร.สุกัญญา ทองขัน เลขานุการ
ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจะดการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น.
ณ ห้อมประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์