ข่าวงานวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมการสอบแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 253 ณ  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2563 แบ่งประเภทการสอบแข่งขัน ได้ดังนี้

          วิชาคณิตศาสตร์            สอบวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา         09.00-11.00 น.

          วิชาเคมี                     สอบวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา         13.00-15.00 น.

          วิชาฟิสิกส์                  สอบวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา      09.00-11.00 น.

          วิชาชีววิทยา               สอบวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา      13.00-15.00 น.

 

การจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขัน คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียง และจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้ารับการแข่งขันจำนวนมาก ลักษณะเนื้อหาของแบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจในวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้ของแต่ละวิชา

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภัทรบพิตร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภัทรบพิตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐  กันยายนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองหนองกี่พิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕  กันยายนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้ความรู้สู่เยาวชน

จำนวนผู้เข้าชม 121 views

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๙ คน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

bclc

การจัดประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

จำนวนผู้เข้าชม 774 views

การจัดประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ
“จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ“จีนศึกษา” ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30. น. ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2564-5000-3 ต่อ 328,329 โทรสาร.0+2564-488 หรือ
E-mail : bclc@asia.tu.ac.th

เอกสารแนบโครงการ 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม 856 views

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมที่ได้เข้ามาอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ,31 มีนาคม -1 เมษายน 2561ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็น

การสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม ::

[IMG-Gal id=11677]

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณาจารย์และนักศึกษา เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ในงาน OPEN HOUSE 2517 4.0 เปิดประตูแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับแนะแนวทางการศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

[IMG-Gal id=11073]

 

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์”และกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียรเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 22 อาคาร 2  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 176 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ อาจารย์สกรณ์  บุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Internet of thinks Raspberry Pi และอาจารย์วรินทร์พิพัชร  วัชรพงษ์เกษม อาจารย์พิชิต  วันดี และอาจารย์ชลิตา  เจริญเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบภาพ Infographic ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถสร้างองค์ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์

[IMG-Gal id=10927]

news_nac2018

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561
(NSTDA Annual Conference: NAC2018)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” จะจัดขึ้นวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac/2018/