ข่าวงานวิชาการ

bclc

การจัดประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

จำนวนผู้เข้าชม 711 views

การจัดประชุมโครงการวิชาการระดับชาติ
“จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ“จีนศึกษา” ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30. น. ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หมดเขตส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2564-5000-3 ต่อ 328,329 โทรสาร.0+2564-488 หรือ
E-mail : bclc@asia.tu.ac.th

เอกสารแนบโครงการ 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม 773 views

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมที่ได้เข้ามาอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ,31 มีนาคม -1 เมษายน 2561ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็น

การสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม ::

[IMG-Gal id=11677]

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อ
ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณาจารย์และนักศึกษา เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ในงาน OPEN HOUSE 2517 4.0 เปิดประตูแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางคณะวิทยาศาสตร์จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับแนะแนวทางการศึกษาต่อ สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

[IMG-Gal id=11073]

 

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการการงานอาชีพและเทคโนโลยี “กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์”และกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียรเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 22 อาคาร 2  มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 176 คน ได้รับเกียรติจากอาจารย์ อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ อาจารย์สกรณ์  บุษบง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง Internet of thinks Raspberry Pi และอาจารย์วรินทร์พิพัชร  วัชรพงษ์เกษม อาจารย์พิชิต  วันดี และอาจารย์ชลิตา  เจริญเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบภาพ Infographic ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ พัฒนาและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถสร้างองค์ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ พัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางทักษะคอมพิวเตอร์

[IMG-Gal id=10927]

news_nac2018

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561
(NSTDA Annual Conference: NAC2018)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” จะจัดขึ้นวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/nac/2018/

แนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบล ละหานทราย อำเภอ ละหานทราย บุรีรัมย์ ในงาน Open House ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 และนักเรียนที่สนใจ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์มี 12 สาขาวิชา ร่วมนำเสนอแนวทางการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา แนะนำให้นักเรียน ได้เข้ามารับชม รับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง ยังสานสัมพันธ์ในด้านบริการวิชาการระหว่างโรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

PR_science2018

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพุทไธสง

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพุทไธสง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์สกรณ์  บุษบง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบคำถามและเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น โภชนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถส่งบทความมาให้กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่เว็บไซต์ http://sci.rmu.ac.th/journal

 

 

อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตึก อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม