ข่าวงานวิชาการ

แนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบล ละหานทราย อำเภอ ละหานทราย บุรีรัมย์ ในงาน Open House ซึ่งจัดให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 6 และนักเรียนที่สนใจ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์มี 12 สาขาวิชา ร่วมนำเสนอแนวทางการศึกษา อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา แนะนำให้นักเรียน ได้เข้ามารับชม รับฟัง จากคณาจารย์และนักศึกษาโดยตรง ยังสานสัมพันธ์ในด้านบริการวิชาการระหว่างโรงเรียน เป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป

 

 

PR_science2018

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพุทไธสง

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพุทไธสง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์สกรณ์  บุษบง อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพุทไธสง ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบคำถามและเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่

  1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ เคมี ธรณีวิทยา และคณิตศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  3. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น โภชนศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  5. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เช่น เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  6. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถส่งบทความมาให้กองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารได้ที่เว็บไซต์ http://sci.rmu.ac.th/journal

 

 

อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตึก อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-4  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนสตึก ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้นำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการนี้ได้นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนว่าเกี่ยวกับอะไร แนวทางการศึกษาเป็นอย่างไร สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไร ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งมีกิจกรรมเล็กน้อยและมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนที่เข้ารวมกิจกรรม   

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนภัทรบพิตร ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ในงาน Open House Pb Open House 2018 เปิดรั้วเทา-เหลือง เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการนำเสนอหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพในอนาคต ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ตอบคำถามและเล่นเกมส์เพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษาณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยาไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์นำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับแนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สร้างความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมรับฟังและได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์