ข่าวงานวิชาการ

อบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

        คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร

อบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้าง ความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 38 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 37 คนซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ“ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ”

  คณะวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ”

ประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ” ( National conference on Technology and Innovation Management : NCTIM ) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเกียรติบัตรจากการ ร่วมนำเสนองานวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 16 คน

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมมือกับ โรงเรียนสตึกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวเปิดงานต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้าง ความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคตโดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 29 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 23 คนซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

MOUโรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จับมือ โรงเรียนสตึกและโรงเรียนพุทไธสง ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จับมือ โรงเรียนสตึกและโรงเรียนพุทไธสงลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

MOUโรงเรียนสตึก         
       รศ.มาลิณี จุโฑปะมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายสรายุทธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก  และ นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสตึก นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสงและ นายชาญ  สิ่วไธสง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนพุทไธสง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับโรงเรียนสตึก  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  และโรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการร่วมภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ และร่วมสนับสนุนในด้านบุคคลากร สถานที่ งบประมาณ ทรัพย์สิน กำลังคน และอื่นๆ

MOUโรงเรียนสตึก

MOUโรงเรียนสตึก

MOUโรงเรียนสตึก

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

มรภ.บร จับมือ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

มรภ.บร จับมือ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคารลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นายประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร และ นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีเครือข่ายการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเนื้อหาในบันทึกข้อตกลงเป็นการร่วมภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ และร่วมสนับสนุนในด้านบุคคลากร สถานที่ งบประมาณ ทรัพย์สิน กำลังคน และอื่นๆ

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร