ข่าวนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่การรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ม่วง-เหลือง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่การรับน้องสร้างสรรค์
สานสัมพันธ์ม่วง-เหลือง

ด้วย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติ และองค์การบริหารนักศึกษา ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาสู่การรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ม่วง – เหลือง ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

**** ขอความร่วมมือในการส่งรายชื่อนักศึกษาทุกสาขาวิชาที่ต้องการรับน้องใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนสาขาวิชาละ ๕ คน ส่งได้ที่ อ.นพพล เชาวนกุล รองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อาคาร ๑๒ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ****

เอกสารแนบ


ขอความร่วมมือดำเนินการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอความร่วมมือดำเนินการสรรหาสมาชิกสภานักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วย สภานักศึกษาภาคปกติ จะครบวาระในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาศัยข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๕ ข้อ ๑๒ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วยสมาชิกสภานักศึกษา ซึ่งมาจากการสรรหาของแต่ละคณะ คณะละ ๕ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยองค์การนักศึกษาและการดำเนินงานงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

**** ขอความร่วมมือ ดำเนินการสรรหาซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะ จำนวน ๕ คน  โดยจัดทำบัญชีสรุปรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาส่งที่ อ.นพพล เชาวนกุล รองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อาคาร ๑๒ (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ****

เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ จะครบวาระในการทำหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยองค์การบริหารนักศึกษาและการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ กองพัฒนานักศึกษาจึงดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อมาทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ราชภัฏคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์

**** หมายเหตุ ประชาสัมพันธืให้นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ****

รายละเอียด :เอกสารแนบ 

 

activity_student2018

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้มีมติหมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาประสานงานเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ของชมรมพุทธศาสตร์ทางก้าวหน้า ทุกวันพุธ ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๒๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

**** คณะวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมใน วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ******

 

details_science

 

pr_student2561

แจ้งกำหนดการเรื่อง อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์

แจ้งกำหนดการเรื่อง อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 

ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แจ้งกำหนดการ เรื่องอธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์

****ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ตามชั้นปีทีี่แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวตามกำหนดการที่แนบมาท้ายประกาศนี้****

details_student2561

 

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ ทักษะความรู้ ความสามารถด้านการถ่ายทำวีดีโอ ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวด

 

PPT_02

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Stu_science

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา


*** หมายเหตุ *** สาขาที่ออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้แก่
       – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       – สาขาวิชาเคมี
       – สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
       – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
       – สาขาวิชาชีววิทยา
       – สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 

 

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ทุกคน ให้เข้ารับการทดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Lady_2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น (เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น (เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอความร่วมมืองานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยวสตรีดีเด่นให้กับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนหญิงที่มีอายุ ๑๘-๒๕ ปี  เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเยาวสตรีดีเด่น เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
           
ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานภายในวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอแบบประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ :http://www.dcy.go.th หัวข้อ”ข่าวประชาสัมพันธ์”

เอกสารแนบ

 

SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017

ภาพกิจกรรม การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

ภาพกิจกรรม การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดการประกวดมาร์ช ดาว-เดือน MissLadySCI  ประจำปีการศึกษา 2560 “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 – 22.00 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการประกวดประกวดมาร์ช ดาว-เดือน MissLadySCI  

มาร์ช

ชนะเลิศ – สาขาวิชาเคมี

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

ดาว

ชนะเลิศ – สาขาวิชาชีววิทยา : นางสาวศิริรัตน์  สิมรัมย์       

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : นางสาวจุติพร  วิเศษพันธ์  

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ : นางสาวกฤษติกาญจน์  คะรัมย์      

รางวัลขวัญใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ –  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร : นางสาวสุกัญญา  ชาติบุตร  

เดือน

ชนะเลิศ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา : นายธีรภัทร  แย้มศรี     

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : นายวีรดนย์   เลิศนา    

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายนราวิชญ์   ลาไธสง     

รางวัลขวัญใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ –  สาขาวิขาวิทยาศาสตร์การอาหาร : นายเกียรติภูมิ  แสนกรุง   

ดาวเทียม

ชนะเลิศ – วิทยาศาสตร์สิ่งทอ : นายตรีทศ  บังกระโทก  

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : นายณัฏฐพล  เมืองวงษ์  

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิขาคณิตศาสตร์ : นายสุกรีมาศ  ภาดี  

รางวัลขวัญใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ –  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร : นายจิรพงศ์  ปุริสังข์   

การแสดงศิลปะวัฒนธรรม

ชนะเลิศ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

รองชนะเลิศอันดับ1 – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

รองชนะเลิศอันดับ2 – สาขาวิขาคณิตศาสตร์

ผิวสวยหน้าใส By พูจอง

ชนะเลิศ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

ภาพกิจกรรม