ข่าวสารงานวิจัย

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับต่างๆ หรือสามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ)ในกรณีที่ผู้เขียนร่วมสังกัดกับผู้เขียนหน่วยงานอื่น ผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับค่าตอบแทน จะต้องเป็นผู้เขียนที่มีชื่อแรก (First Author) หรือชื่อหลัก (Corresponding Author) ที่ระบุสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจะได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ) ที่ผู้เขียนร่วมทุกคนระบุไว้ [Show slideshow]

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความรู้แต่ละสาขาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต้นทางให้มีความแหลมคมสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกระบวนการยื่นขอทุนวิจัยนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมีกรอบการดำเนินงานวิจัยสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบแนวทางการดำเนินงาน 7 กรอบ ได้แก่ กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้ กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิทินการดำเนินงานตลอดโครงการ 15

แบบขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ระดับคณะ

แบบขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ระดับคณะดาวโหลด แบบ-ต.01 Download [97.26 KB] อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ผ่านทางอีเมล์ saowanit_kae@hotmail.com สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th/2018/archives/2349 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำ วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม https://mitij.mju.ac.th/ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิจัยและ บทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วประเทศ ท่านสามารถส่งบทความได้ที่ทาง email: mitij@mju.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-873-278 [Show slideshow]

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

เรียนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสรรทุนให้แก่โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้ที่ website: http://rdi.bru.ac.th/ หมายเลขโทรศัพท์: 044-611-221 ต่อ 7301 มือถือ: 08-5023-8687 Email: rdibru@hotmail.com [Show slideshow]

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 บันทึกข้อความ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [Show slideshow]

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 และแจ้งสิ้นสุดการนำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS เพื่อยื่นเสนอของบบูรณาการงานวิจัย ปี 2563 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ http://www.nrms.go.th ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 22 กันยายน

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/download/932/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2216-3955 ต่อ 226 (กิตติกันตพงศ์) [Show slideshow]