ข่าวสารงานวิจัย

โครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 12) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน

รายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ BRU English Test

รายชื่อ-ปี1-รุ่น64-คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อ-ปี2-รุ่น63-คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อ-ปี3-รุ่น62-คณะวิทยาศาสตร์

รายชื่อ-ปี4-รุ่น61-คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์​ เรื่อง​ ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่งานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

http://science.bru.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศการให้ทุนค่าวัสดุ2563.pdf

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

*ให้ครูนำบัตรประจำตัวข้าราชการและนักเรียนทุกคนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

*ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมต้น โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรุณาติดต่อ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อยืนยันทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : sciencebru@hotmail.com หรือ 085-104-7767

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓


ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563

ประกาศกรอบการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๕


กรอบการวิจัย 2565

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับต่างๆ
หรือสามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

 • ผลงานทางวิชาการที่ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ)
 • ในกรณีที่ผู้เขียนร่วมสังกัดกับผู้เขียนหน่วยงานอื่น ผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับค่าตอบแทน
  จะต้องเป็นผู้เขียนที่มีชื่อแรก (First Author) หรือชื่อหลัก (Corresponding Author)
  ที่ระบุสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจะได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ) ที่ผู้เขียนร่วมทุกคนระบุไว้

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง
การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความรู้แต่ละสาขา
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต้นทางให้มีความแหลมคมสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริง
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกระบวนการยื่นขอทุนวิจัยนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

โดยมีกรอบการดำเนินงานวิจัยสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประกอบแนวทางการดำเนินงาน 7 กรอบ ได้แก่
กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง
กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ
กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน
กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปฏิทินการดำเนินงานตลอดโครงการ
15 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการสนับสนุนทุนการทำวิจัยของนักศึกษา
4 กุมภาพันธ์ ข 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับใบสมัครขอทุน และรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1 – 22 มีนาคม 2562 พิจารณาคัดเลือกรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามกรอบวิจัย
25 มีนาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณา
26 – 27 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน (งวดเดียว)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งรายละเอียดรูปเล่มงามวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. ผู้สนใจสามารถส่งเอกสาร รูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลข้างต้น
  โดยสำเนา ชุดโครงการ/โครงการละ 3 ชุด
  พร้อมหนังสือนำส่งจากอาจารย์ที่ปรึษา ถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง
  จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ
 2. การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. หรือสามารถส่งผ่าน E-mail : saowanit_kae@hotmail.com นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
 4. เอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข แต่หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอโครงการวิจัย ดังกล่าว
 6. การจ่าหน้าซองหรือส่งเอกสารถึง

  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

สามารถสอบถามรายละเอียด การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-5023-8687 นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล E-mail : saowanit_kae@hotmail.com

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/