ข่าวสารงานวิจัย

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับต่างๆ
หรือสามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

 • ผลงานทางวิชาการที่ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ)
 • ในกรณีที่ผู้เขียนร่วมสังกัดกับผู้เขียนหน่วยงานอื่น ผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับค่าตอบแทน
  จะต้องเป็นผู้เขียนที่มีชื่อแรก (First Author) หรือชื่อหลัก (Corresponding Author)
  ที่ระบุสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจะได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ) ที่ผู้เขียนร่วมทุกคนระบุไว้

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง
การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความรู้แต่ละสาขา
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต้นทางให้มีความแหลมคมสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริง
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกระบวนการยื่นขอทุนวิจัยนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

โดยมีกรอบการดำเนินงานวิจัยสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประกอบแนวทางการดำเนินงาน 7 กรอบ ได้แก่
กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง
กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ
กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน
กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปฏิทินการดำเนินงานตลอดโครงการ
15 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการสนับสนุนทุนการทำวิจัยของนักศึกษา
4 กุมภาพันธ์ ข 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับใบสมัครขอทุน และรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1 – 22 มีนาคม 2562 พิจารณาคัดเลือกรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามกรอบวิจัย
25 มีนาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณา
26 – 27 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน (งวดเดียว)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งรายละเอียดรูปเล่มงามวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. ผู้สนใจสามารถส่งเอกสาร รูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลข้างต้น
  โดยสำเนา ชุดโครงการ/โครงการละ 3 ชุด
  พร้อมหนังสือนำส่งจากอาจารย์ที่ปรึษา ถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง
  จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ
 2. การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. หรือสามารถส่งผ่าน E-mail : saowanit_kae@hotmail.com นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
 4. เอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข แต่หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอโครงการวิจัย ดังกล่าว
 6. การจ่าหน้าซองหรือส่งเอกสารถึง

  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

สามารถสอบถามรายละเอียด การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-5023-8687 นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล E-mail : saowanit_kae@hotmail.com

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แบบขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ระดับคณะ

แบบขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ระดับคณะ

ดาวโหลด แบบ-ต.01

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

มีรายละเอียดดังนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th/2018/archives/2349

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

กำหนดการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวนิตย์ วิงมูล โทร 08-5023-8687

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
อ่านข่าวสารงานวิจัยอื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวสารงานวิจัย/

 

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำ วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
https://mitij.mju.ac.th/ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิจัยและ
บทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วประเทศ

ท่านสามารถส่งบทความได้ที่ทาง email: mitij@mju.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-873-278

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

เรียนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสรรทุนให้แก่โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้ที่

website: http://rdi.bru.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์: 044-611-221 ต่อ 7301
มือถือ: 08-5023-8687
Email: rdibru@hotmail.com

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

บันทึกข้อความ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย

 

 

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อกำหนดการนำส่ง Concept Proposal แบบข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563
และแจ้งสิ้นสุดการนำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS เพื่อยื่นเสนอของบบูรณาการงานวิจัย ปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการงานวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

 1. จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการได้ที่ http://www.nrms.go.th
 2. ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 22 กันยายน 2561 เพื่อกรอกเลขรหัสการใช้งานในระบบ NRMS

มหาวิทยาลัยขอกำหนดภายในวันที่ 18 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น.
เนื่องจากวันที่ 19 – 21 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดโครงการและลงพื้นที่กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทั้งนี้นักวิจัยสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: ได้ที่ http://rdi.bru.ac.th/2018/
ทั้งนี้ขอความกรุณานักวิจัยนำส่ง file Concept proposal แนบมาใน e-mail: pachareeyavisayon@yahoo.co.th

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/download/932/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2216-3955 ต่อ 226 (กิตติกันตพงศ์)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)