ข่าวทุนวิจัย

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำ วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
https://mitij.mju.ac.th/ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิจัยและ
บทความทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วประเทศ

ท่านสามารถส่งบทความได้ที่ทาง email: mitij@mju.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-873-278

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

เรียนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้อนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดสรรทุนให้แก่โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2562

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวการบริหารจัดการโครงการในปีงบประมาณ 2562 ได้ที่

website: http://rdi.bru.ac.th/
หมายเลขโทรศัพท์: 044-611-221 ต่อ 7301
มือถือ: 08-5023-8687
Email: rdibru@hotmail.com

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

บันทึกข้อความ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย

 

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/download/932/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2216-3955 ต่อ 226 (กิตติกันตพงศ์)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)