ข่าวประชาสัมพันธ์

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562

การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562
โดยได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง
การรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานความรู้แต่ละสาขา
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยต้นทางให้มีความแหลมคมสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์ได้จริง
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงกระบวนการยื่นขอทุนวิจัยนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

โดยมีกรอบการดำเนินงานวิจัยสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประกอบแนวทางการดำเนินงาน 7 กรอบ ได้แก่
กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง
กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ
กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน
กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปฏิทินการดำเนินงานตลอดโครงการ
15 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาสัมพันธ์ประกาศทุนการสนับสนุนทุนการทำวิจัยของนักศึกษา
4 กุมภาพันธ์ ข 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับใบสมัครขอทุน และรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
1 – 22 มีนาคม 2562 พิจารณาคัดเลือกรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามกรอบวิจัย
25 มีนาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณา
26 – 27 มีนาคม 2562 เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุน (งวดเดียว)
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งรายละเอียดรูปเล่มงามวิจัยฉบับสมบูรณ์

 1. ผู้สนใจสามารถส่งเอกสาร รูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลข้างต้น
  โดยสำเนา ชุดโครงการ/โครงการละ 3 ชุด
  พร้อมหนังสือนำส่งจากอาจารย์ที่ปรึษา ถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามที่อยู่ด้านล่าง
  จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ
 2. การส่งเอกสาร กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. หรือสามารถส่งผ่าน E-mail : saowanit_kae@hotmail.com นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล ภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.
 4. เอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข แต่หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอโครงการวิจัย ดังกล่าว
 6. การจ่าหน้าซองหรือส่งเอกสารถึง

  เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

สามารถสอบถามรายละเอียด การสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-5023-8687 นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล E-mail : saowanit_kae@hotmail.com

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัด โครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 (รุ่นที่ 1)
ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

มีรายละเอียดดังนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rdi.bru.ac.th/2018/archives/2349

รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร

กำหนดการฝึกอบรม

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวนิตย์ วิงมูล โทร 08-5023-8687

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
อ่านข่าวสารงานวิจัยอื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวสารงานวิจัย/

 

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 : Innovation and Education for Sustainable Development Goals

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๔ : University in Disruptive Era

 

“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๔ : University in Disruptive Era
1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการสมัครและส่งผลงาน
– ลงทะเบียนและส่งผลงาน
   ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
– ลงทะเบียนและเข้าร่วมชมงาน
   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

eMail: nrc@nu.ac.th
เบอร์โทร: 05-596-8641
Line: @vzp7228m
website: http://conference.nu.ac.th/nrc14

ECTI-CARD 2018

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์
ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0” ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัยผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่น ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ 

เอกสารแนบประชาสัมพันธ์โครงการ :และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.ecti-card.org/card-2018/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ ecticard2018@gmail.com

 

 

ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยตามแบบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของแหล่งเงินทุนในปีงบประมาณ 2562)

PDF

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งที่ 1/2560

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งที่ 1/2560