ข่าวสารจากสาขาวิชา

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

โครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชา
พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
เข้าร่วมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รางวัลที่ได้รับ
*** รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
*** รางวัลชนะเลิศ การเต้นแอโรบิก Aerobic Dance

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI(BRU SUMO CONTEST) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI(BRU SUMO CONTEST) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Raspberry PI (BRU SUMO CONTEST) ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรม วิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวแสดงความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการในการตัดสิน ประกอบไปด้วย อาจารย์จิระศักดิ์ สุวรรณโณ ที่ปรึกษาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.เรวัตร ใจสุธิ นักวิชาการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด 14 ทีม จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์และทำการควบคุมผ่าน Mobile Device ผลการแข่งขันมีดังนี้รางวัลชนะเลิศทีม Cmru junior จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม MCE@MSU Ranger #3 จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ทีม MCE@MSU Ranger #2จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์  ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลจาก >>
http://www.gi.bru.aca.th/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสด้วยคอมพิวเตอร์/

 

เครือข่ายคนไทยไร้พุง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุงราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โดย พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ  และวิทยากรประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการสร้างทีมวิทยากรและรูปแบบการให้บริการวิชาการสู่ประชาชนและท้องถิ่น แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันที่ 22 พย. 60 เวลา 9.30-16.00น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการกีฬา

ชมภาพกิจกรรม :

http://www.sport.bru.ac.th/เครือข่ายคนไทยไร้พุง/

 

 

Gisbru

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพนักศึกษา

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียด >

http://www.gi.bru.ac.th/การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/

TEST_MATH2560

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2560
หมดเขตสมัครภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทาง www.math.bru.ac.th

สอบแข่งขันวันที่ 10 ธันวาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

http://math.bru.ac.th/สมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์/

Food Bakery Bake

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Food Bakery Bake ครั้งที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Food Bakery Bake ครั้งที่ 4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Food Bakery Bake ครั้งที่ 4 ในวันที 16 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานไทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ >>

http://www.food.bru.ac.th/food-backery