งานกิจการนักศึกษา

google_forms

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสาประจำวันที่ 6/9/2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสาประจำวันที่ 6/9/2560 – นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนนี้ให้มารายงานตัวที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว เวลา 13.00 น. >>https://docs.google.com/document/d/1kdBbCPZV5GNtIwnQx1qY2teXQhKlS3e4h7WwrBKLy-U/edit?usp=sharing

 

google_forms

แบบฟอร์มลงชื่อจิตอาสาคณะวิทยาศาสตร์ (วันที่ 6/9/2560)

••ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์••
»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 6/9/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 6/9/2560 เวลา 12.00 น.,ประกาศรายชื่อ 13.00 น.)
»รายละเอียดงาน : ทำความสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์นพพล เชาวนกุล
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 6/9/2560 เวลา13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/9LoRSjndWMrIpUn82
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IMnzesVRdr1pCtGWvjp4PG5nEjYx9JOphlEz3aekfBM/edit?usp=sharing

google_forms

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสา ประจำวันที่ 30/8/2560 *

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำจิตอาสา ประจำวันที่ 30/8/2560 **นักศึกษาที่มารายชื่อดังต่อไปนี้ให้มารายงานตัวที่สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว เวลา 13.00 น.

>>https://docs.google.com/document/d/1tKdLAwCQeh2m7lYgMzJ3iaIv6WB3eJR4QImd7y_suzE/edit?usp=sharing

google_forms

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ประกาศรับนักศึกษาจิตอาสาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

»เริ่มกิจกรรมวันที่ : 30/8/2560 (ปิดรับสมัครวันที่ 29/8/2560 เวลา 15.00 น.ประกาศรายชื่อ 16.00 น.)
»รายละเอียดงาน : ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»อาจารย์ผู้ควบคุม : อาจารย์นพพล เชาวนกุล
»สถานที่ดำเนินกิจกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
»จำนวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง
»วัน-เวลา/สถานที่นัดหมาย : วันที่ 30/8/2560 เวลา13.00 น. ณ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียนชั่วคราว
»รับสมัครจำนวน : 30 คน
»ลงชื่อตามลิงค์ >> https://goo.gl/forms/3zgpDCNDO3N4dlAd2
»ติดตามรายชื่อได้ที่ >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qwrXseuQq1PEyr-WzcWbOQKAPwWQL4odOimvAlxMEWI/edit?usp=sharing

 

PDF

กำหนดการนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560

กำหนดการนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาไปเซ็นตามวันและเวลาที่ทางกองทุนกำหนดไว้ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ไปส่งในวันที่เซ็น

1. บัตรลงทะเบียน 1/2560 (คนที่กู้เฉพาะค่าครองชีพรายเดือนไม่ต้องเอามาครับ)
2. แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา อย่างน้อย 18 ชม. *(ห้ามใช้ ลิควิด ลบแก้ไขในแบบฟอร์มจิตอาสา หากมีให้เขียนในแบบฟอร์มใบใหม่อีกครั้ง)
3. ใบเกรดเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคเรียน ต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 ซึ่งออกให้โดยฝ่ายทะเบียน (ให้ติดต่อขอได้ที่ฝ่ายทะเบียนครับ)
4. สำเนาบัตรประชาชนของตัวท่านเอง 2 ฉบับ

“นักศึกษาที่เอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้องจะถูกตัดสิทธิ์การกู้ยืม”
หากนักศึกษาที่ไม่ได้ไปเซ็นตามวันเวลาที่กำหนด สามารถไปเซ็นย้อนหลังได้ไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2560

กำหนดการนัดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2560

PDF