รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

TCAS-2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

คุณสมบัติของผู้สมัคร รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ที่เปิดสอน

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา คณิตศาสตร์ รหัสสาขาวิชา 210
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัสสาขาวิชา 230
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 232
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา  รหัสสาขาวิชา 240
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา สถิติประยุกต์  รหัสสาขาวิชา 243
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เคมี รหัสสาขาวิชา 249
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน รหัสสาขาวิชา 265
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร รหัสสาขาวิชา 266
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา รหัสสาขาวิชา 267
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม รหัสสาขาวิชา 268
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสสาขาวิชา 418
 12. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ รหัสสาขาวิชา 456
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง

          ๓. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

๓.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร
๓.๓ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น

๔. วิธีการสมัคร

    ๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร ๑๕ ชั้น) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์            http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด  ข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที

         ๕. ระยะเวลาในการรับสมัคร

๕.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕.๒  การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร รายละเอียด ใบสมัคร

TCAS_2017

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ TCAS

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 5 รอบ โดยเปิดรับสมัคร
ทั้งสิ้น 12 สาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชา เคมี
 2. สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 3. สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สาขาวิชา ชีววิทยา
 5. สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 8. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 9. สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
 10. สาขาวิชา สถิติประยุกต์
 11. สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน
 12. สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

กำหนดการรับสมัคร

TCAS-2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ใบสมัครและตัวอย่าง
ปฏิทินการรับสมัคร

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษาและการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561  วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการฯ นี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารเเละครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายฯ จำนวนกว่า 97 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบ”TCAS” ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ต่อไป