รางวัล

รางวัล, คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล, นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด นวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562
ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยได้รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี2562

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์
ที่สนับสนุนงบประมาณในการแข่งขันในครั้งนี้

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

ประกาศผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผู้ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์
มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกมลชนก โลกนิยม จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ได้คะแนน 83 คะแนน ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวชัญญานุช วันนิจ จากโรงเรียนกระสังพิทยาคม
ได้คะแนน 81 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ นายศิลากานต์ ขุนนอก จากโรงเรียนนางรอง
ได้คะแนน 80 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ผู้ที่มีคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนนขึ้นไป
ได้รับเกียรติบัตร ซึ่งส่งมอบไปยังอาจารย์ผู้ควบคุมแต่ละโรงเรียนทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ชนะเลิศการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมโครงการเชื่อมความสำพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
และได้รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ถ่ายรูปร่วมกับ
อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
อาจารย์จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์กมลพร สิทธิไตรย์
และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร ที่ชนะเลิศได้รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 อาคาร 15

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญเงิน ในงาน Show & Share 2018

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเหรียญเงิน ในงาน Show & Share 2018

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับเหรียญเงิน จากการเข้าประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว ภายในงาน
Show & Share 2018 ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 อ.สกรณ์  บุษบง ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
เข้าประกวดโครงงานสมองกลฝังตัวภายในงาน “Show & Share 2018 ผลงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เป็นจำนวน 3 โครงงาน และได้รับรางวัลเหรียญเงินทั้ง 3 โครงงาน จากผู้เข้าแข่งขันทุกรายการ จำนวน 133 โครงงาน จากสถาบันทั่วประเทศ

วิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

จำนวนผู้เข้าชม 645 views

วิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44

คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่ง กีฬา ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 จำนวน 6 รางวัล คือ

  1. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ประเภทกองเชียร์)
  2. ชนะเลิศอันดับ 2 (ประเภทกรีฑา)
  3. ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทรวมกีฬาชาย)
  4. ชนะเลิศอันดับที่ 2 (ประเภทรวมกีฬาหญิง)
  5. ชนะเลิศอันดับที่ 3 (ขบวนพาเหรด)
  6. ชนะเลิศอันดับที่ 1  (การแข่ง Aerobic Dance)

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบ ในงานกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ม่วง-เหลือง เกมส์ ครั้งที่ 44 วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีัมย์
ภาพกิจกรรม :: 
[IMG-Gal id=11902]

 

science_star_award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิตตะวัน กุโบลา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณณฐ มณีวรรณ,นายนพพร ยึดรัมย์,นายพัทธ์ฐานนันท์ มั่นยืน,นายวรพงศ์ สำเหนียก  ที่นำเสนอผลงานชื่อผลิตภัณฑ์ แป้งขนมฝักบัวสำเร็จรูป ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร นากจากนี้ นายนพพร ยึดรัมย์ ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5 ในโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์รัตนา เพ็งเพราะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม และคณาจารย์สาขาชีววิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพัตรา นากอก และ นางสาวปาริชาติ บัวแก้ว นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา  ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARC 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARE 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ อาจารย์สกรณ์ บุษบง อาจารย์ผู้ควบคุม ร่วมแสดงความยินดีกับนายชาญวิทย์ วลัยศรี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARE 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15 ชั้น) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

 

 

ข้าราชการดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

ข้าราชการดีเด่น

        ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบรางวัลข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 ในวันที่ 1 เมษายน 2560  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ข้าราชการดีเด่น