ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์​ เรื่อง​ ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564

ภาพบรรยากาศกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 12 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ประเภททีม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563  

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

*ให้ครูนำบัตรประจำตัวข้าราชการและนักเรียนทุกคนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

*ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมต้น โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรุณาติดต่อ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อยืนยันทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : sciencebru@hotmail.com หรือ 085-104-7767

สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ แนะแนวหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร และ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย และ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ให้โอกาส คณาจารย์และนักศึกษาได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับหลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ

พีธีเปิดโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

พีธีเปิดโครงการติดตาม ประเมินผลจากการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสู่การบูรณาการเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

                ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ  อาทิท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ผู้อำนวยการกองต่างๆ ใน อบต. เมืองฝาง และ อบต. สะแกโพรง ผู้อำนวยการโรงพยยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้างานส่วน/ฝ่ายงานต่างๆ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ที่ร่วมลงนาม MOU ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และผู้ใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจากชุมชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 60 คน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมสอบแข่งขันการแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

1.สอบคณิตศาสตร์-ปี-63-แบบกระจาย

2.สอบเคมี-ปี-63-แบบกระจาย

3.สอบฟิสิกส์-ปี-63-แบบกระจาย

4.สอบชีววิทยา-ปี-63-แบบกระจาย

 

Contact : sciencebru@hotmail.com

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภัทรบพิตร

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภัทรบพิตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐  กันยายนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนชุมพลพิทยาสรรค์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ได้เข้ามาอบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติการและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24 เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.onesqa.or.th/th/download/932/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2216-3955 ต่อ 226 (กิตติกันตพงศ์)