งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ
Community Services

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการวิชาการความรู้ความรู้สู่เยาวชน

จำนวนผู้เข้าชม 377 views

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๖๙ คน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ยินดี​ต้อนรับ​นักเรียน​โรงเรียน​เมืองแกพิทยา​คมในโครงการห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​

คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​

ยินดี​ต้อนรับ​นักเรียน​ระดับ​มัธยมศึกษา​ตอนต้น​โรงเรียน​เมืองแกพิทยา​คม

ในโครงการห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​

วันที่​15กุมภาพันธ์​2563​ณศูนย์​วิทยาศาสตร์​และวิทยาศาสตร์​ประยุกต์

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม 1,038 views

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนกระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคมที่ได้เข้ามาอบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ,31 มีนาคม -1 เมษายน 2561ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์และสามารถให้นักเรียนได้มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็น

การสร้างความเชี่ยวชาญ ผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม ::

[IMG-Gal id=11677]

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จัดอบรมในโครงการให้ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กันยายน 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้นจำนวน 40 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 80 คน  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เป็นวิทยากรอบรมโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการทำปฏิบัติการด้านเคมี เรื่อง การไทเทรตหาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู , การเตรียมสารละลายจากของแข็งและของเหลว ,ปฏิกริยาเคมี ด้านชีววิทยา เรื่อง การศึกษาการแบ่งเซลล์พืช , การย้อมสี แบคทีเรียอย่างง่าย ด้านฟิสิกส์ เรื่อง นาวาล่องลอย ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม : >>

 

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

    คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโครงการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารเข้มแข็งเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 4 วันที่ 8- 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  บ้านโคกสะอาด หมู่ 6 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับครูผู้สอน และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ร่วมกับโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร  ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล,อาจารย์ ดร. กุลธิดา  ธรรมรัตน์ อาจารย์เสกสิทธิ์  ดวงคำ,อาจารย์เขมิกา  อารมณ์ 2) กิจกรรมผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตร (น้ำวิเศษไล่แมลง) วิทยากรประจำกิจกรรม ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์, อาจารย์คณิตตา ธรรมจริยวงศา, อาจารย์สถิตรัตน์ รอดอารี 3) กิจกรรมดวงดาวและอวกาศ วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์ภัทรพงศ์ ขำคม, อาจารย์สุพัตรา วงศ์ศรียา, อาจารย์วรุตม์  คุณสุทธิ์, 4) กิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถภาพและพัฒนาทักษะทางการกีฬา วิทยากรประจำกิจกรรม อาจารย์วิศรุต ศรีแก้ว,อาจารย์ ดร.ปรัชญา ชุมแสงวาปี,อาจารย์เชิดศักดิ์ แก้วแกมดา 5) กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ อาจารย์ชรัส  รังสิมาเทวัญ,อาจารย์สกรณ์  บุษบง 6) กิจกรรมเรียนรู้ด้วยสื่อการ์ตูนสามมิติและทำสื่อ Stop Motion อาจารย์ปุริม  ชฎารัตนฐิติ,อาจารย์ชลิตา เจริญเนตร,อาจารย์แสงดาว  นพพิทักษ์,อาจารย์กิตติคุณ  บุญเกตุ

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด