ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้ท่านอธิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรไว้ใช้ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคCovid 19 โดยได้วางไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ และ สสว. ผู้สนใจสามารถนำบรรจุภัณฑ์ มาเติม ได้

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดี อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้ท่านอธิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรไว้ใช้ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคCovid 19 โดยได้วางไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ และ สสว. ผู้สนใจสามารถนำบรรจุภัณฑ์ มาเติม ได้

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสร์สิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เนื่องใน “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาวิทยาศาสร์สิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ เนื่องใน “วันราชภัฏ” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

โดยนักศึกษาได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 22) ซึ่งเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา

ดูกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/300839973283154/photos/pcb.3048383735195417/3048382241862233/?type=3&theater

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนโครงการ (NSC 2020)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุน ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที 22 (NSC 2020)  ระดับภาค ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย

  1. ระบบจอดรถอัจฉริยะโดยใช้การสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จิรวดี  โยยรัมย์

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน :

  • นางสาวทิพย์จุฑารัตน์  ผูกจิตต์
  • นางสาวเจนีก้า เอ กิลเลียนโน
  • นางสาวนภัสวรรณ  ดีเรือน
  1. การตรวจหาช่องจอดรถแบบเรียลไทม์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม YOLO

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายเก่ง จันทร์นวล

นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน :

  • นายชนาธิป  จันทนะชาติ
  • นางสาวสวรรคพธู  ดาวรีรัมย์

ดูเพิ่มเติมที่

http://it.bru.ac.th/2020/02/18/nsc-2020/

ยินดี​ต้อนรับ​นักเรียน​โรงเรียน​เมืองแกพิทยา​คมในโครงการห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​

คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บุรีรัมย์​

ยินดี​ต้อนรับ​นักเรียน​ระดับ​มัธยมศึกษา​ตอนต้น​โรงเรียน​เมืองแกพิทยา​คม

ในโครงการห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยา​ศาสตร์​และ​คณิตศาสตร์​

วันที่​15กุมภาพันธ์​2563​ณศูนย์​วิทยาศาสตร์​และวิทยาศาสตร์​ประยุกต์

กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณชั้นต่างๆ ของอาคาร 5, 7, 12, 16 และ 22

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน  ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จึงได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายอาศิรวาทราชสดุดี ในฐานะพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้เป็น “พระบิดา” และ “ครู” ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยถือเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน ดังนั้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2563

สาขาชีววิทยา จัดโครงการพี่แนะน้อง สาขาชีววิทยา ประจำปี 2562

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการพี่แนะน้อง สาขาชีววิทยา ประจำปี 2562

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพี่แนะน้อง สาขาชีววิทยา ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าจำนวน 7 ท่าน (นายณัฐพงษ์ สวัสดี นายณัฐพงศ์ เปไธสง นางสาวศศิวิมล สุวรรณพันธ์ นางสาวสง่า แก้วปุ่ม นางสาวพิมพนิต สีเสือ นางสาวจันทร์ทิวา ฉกรรจ์ศิลป์ และนางสาวสุชานาถ สำรวมจิตร) เป็นวิทยากรในการแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ และแนวทางในการดำเนินชีวิตหลังจากจบการศึกษา ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับมัธยมศึกษา

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม
Open house 19-22 พฤศจิกายน 2562 นะจ๊ะ
# Envi สายเปย์ …. ไม่เทแน่นอน 🥰🥰🥰
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563