สัปดาห์วิทยาศาสตร์63

กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”ประจำปี 2563

               ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

             ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์และส่งนักเรียนเข้าร่วมสมัครแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถต่อไป

             

กำหนดการกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

วันที่เวลากิจกรรมสถานที่
18 ส.ค. 63 08.00 – 11.00 น.พิธีเทิดพระเกียรติ และ ถวายพานพุ่มห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา
3 ต.ค. 6309.00 – 11.00 น.สอบแข่งขันสาระทางคณิตศาสตร์ (ม.ปลาย)อาคาร 22
3 ต.ค. 6313.00 – 15.00 น.สอบแข่งขันสาระทางเคมี (ม.ปลาย)อาคาร 22
4 ต.ค. 6309.00 – 11.00 น.สอบแข่งขันสาระทางฟิสิกส์ (ม.ปลาย)อาคาร 22
4 ต.ค. 6313.00 – 15.00 น.สอบแข่งขันสาระทางชีวะ (ม.ปลาย)อาคาร 22
12 ธ.ค. 6309.00 – 12.00 น.แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ประถมปลาย)อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)
12 ธ.ค. 6313.00 – 16.00 น.แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ม.ต้น)อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร 23 ชั้น 6)
12 ธ.ค. 6309.00 – 16.00 น.การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.ปลาย)ห้องประชุมทานตะวัน (คณะวิทยาศาสตร์)
12 ธ.ค. 6308.00 - 16.00 น.การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ ประเภททีม (ม.ปลาย)ชั้น 2 อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 ธ.ค. 6309.00 – 16.00 น.แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ (ประถมปลาย, ม.ต้น, ม.ปลาย)อาคาร 22 ชั้น 2 ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์
13 ธ.ค. 6308.00 – 12.00 น.แข่งขัน SUDOKU (ประถมศึกษาตอนปลาย)อาคาร 5 ชั้น 4
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.00 น.BRU Line Tracking Robot Contest (มัธยมศึกษา)BRU Line Tracking Robot Contest (มัธยมศึกษา)
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.30 น.ค่ายอบรมการทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมอาคารสิ่งทอ
13 ธ.ค. 6308.00 –17.00 น.ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (ประถมศึกษาตอนปลาย)ห้องประชุมทานตะวัน (คณะวิทยาศาสตร์)
13 ธ.ค. 6309.00 – 16.00 น.ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน (ม.ต้น)อาคาร 7 ชั้น 2 และ ชั้น 4
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.30 น.ค่ายไบโอคิดส์ (ม.ต้น)อาคาร 12 ชั้น 4 ห้อง 12401
13 ธ.ค. 6308.00 – 16.30 น.ค่ายเคมีในชีวิตประจำวัน (ม.ต้น)อาคาร 12 ชั้น 3

*ยกเลิกกิจกรรมแข่งเครื่องบินพลังยาง

กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2563ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดกำหนดการ

เวลา 08.30-09.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกันที่บริเวณพิธี  ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง
เวลา 09.15 น. ประธาน (รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)ในพิธี มาถึงบริเวณพิธี  
  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
  อธิการบดี  ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าสาขาวิชา และนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์วางพานพุ่ม  
  ประธานถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์  และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  
  ประธานอ่านคำถวายราชสดุดี  
  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
  ประธานในพิธี  และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน  

ดาวน์โหลด :

กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สอบถามเพิ่มเติม :

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โทร. 044 611221 ต่อ 6001, 6002 หรือ 08 5104 7767

WWW.Science.bru.ac.th, E-mail : Sciencebru@hotmail.com