ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรีมย์ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในระดับต่างๆ
หรือสามารถนำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน มีดังนี้

  • ผลงานทางวิชาการที่ได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ)
  • ในกรณีที่ผู้เขียนร่วมสังกัดกับผู้เขียนหน่วยงานอื่น ผลงานทางวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ที่จะได้รับค่าตอบแทน
    จะต้องเป็นผู้เขียนที่มีชื่อแรก (First Author) หรือชื่อหลัก (Corresponding Author)
    ที่ระบุสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจะได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน (ร้อยละ) ที่ผู้เขียนร่วมทุกคนระบุไว้

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้